جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  یک غشای سلولزی باکتریایی جدید ثابت شده با اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی، فیبروز اپی دورال را مهار می کند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مهر 1397 | امتیاز: Article Rating

سندرم شکست جراحی پشت(FBSS)، وضعیتی است که در آن عدم موفقیت بعد از جراحی کمری که با هدف تصحیح بیماری کمری صورت گرفته است، منجر به بروز درد دائمی پشت و پاها می شود. فیبروز و چسبندگی اپی دورال از دلایل سندرم شکست جراحی پشت محسوب می شوند. در سال های اخیر، چندین زیست ماده به عنوان موانع یا بازدارنده های فشار روی ساختار عصبی ناشی از فیبروز بعد از جراحی استفاده شده اند.

روش ها:

 در این مطالعه، یک غشای ضد چسبنده سلولزی باکتریایی جدید، ترکیب شده از اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی تولید شد. ساختار و مورفولوژی آن، محتوای آب آن، صخامت و ویژگی های مکانیکی الاستیسیته آنالیز و ویژگی یابی شد. تخریب غشای سلولز باکتریایی+ اگزوزوم ها(BC+ اگزوزوم) در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد و سمیت سلولی آزمایشگاهی و زیست سازگاری درون تنی آن تست شد. اثر مهاری غشای BC+Exos روی فیبروز اپی دورال بعد از لامینکتومی در مدل خرگوشی بررسی شد.

نتایج:

 غشای BC+EXOS یک ساختار شبکه ای سه بعدی متشکل از سلولز با تخلخل بالا و ویژگی های مکانیکی متوسط را نشان داد. هیج تخریبی مشاهده نشد. غشای BC+Exos هیچ سمیت سلولی را نشان نداد و در شرایط درون تنی زیست سازگاری نشان داد. نوار BC+EXOS قادر به مهار فیبروز اپی دورال و چسبندگی های پری دورال بود.

جمع بندی:

 بر مبنای یافته های فعلی ما، غشای BC+Exos ماده امیدوار کننده ای برای مهار فیبروز و چسبندگی اپی دورال بعد از جراحی بود.

Int J Nanomedicine. 2018 Sep 7;13:5257-5273. doi: 10.2147/IJN.S167880. eCollection 2018.

A novel bacterial cellulose membrane immobilized with human umbilical cord mesenchymal stem cells-derived exosome prevents epidural fibrosis.

Wang B1, Li P1, Shangguan L2, Ma J3, Mao K4, Zhang Q5, Wang Y6, Liu Z1,2, Mao K1.

Abstract

Introduction:

Failed back surgery syndrome is a situation where there is failure after lumbar surgery aimed at correcting lumbar disease that is characterized by continuous back and/or leg pain. Epidural fibrosis and adhesions are among the major causes of failed back surgery syndrome. In recent years, several biomaterials have been applied as barriers or deterrents to prevent the compression of neural structures by postsurgical fibrosis.

Methods:

In this study, a new bacterial cellulose (BC) anti-adhesion membrane, composed of exosomes from human umbilical cord mesenchymal stem cells, was developed. Its structure and morphology, water content, thickness, and mechanical properties of elasticity were analyzed and characterized. The degradation of the BC+exosomes (BC+Exos) membrane in vitro was evaluated, and its in vitro cytotoxicity and in vivo biocompatibility were tested. The prevention effect of BC+Exos membrane on epidural fibrosis post-laminectomy in a rabbit model was investigated.

Results:

The BC+Exos membrane showed a three-dimensional network structure constituted of high-purity cellulose and moderate mechanical properties. No degeneration was observed. The BC+Exos membrane showed no cytotoxicity and displayed biocompatibility in vivo. The BC+Exos film was able to inhibit epidural fibrosis and peridural adhesions.

Conclusion:

Based on the current findings, the BC+Exos membrane is a promising material to prevent postoperative epidural fibrosis and adhesion.

PMID: 30237713
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان