جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  از دست رفتن آکوآپورین-3 در جفت و پرده های جنینی موجب القای محدودیت رشد در موش می شود

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

آکوآپورین3(AQP)، یک ترانسپورتر تسهیل کننده آب و گلیسرول است که در جفت و پرده های جنینی بیان می شود اما لوکالیزاسیون دقیق و عملکرد AQP3 در جفت به خوبی شناخته نشده است. برای نشان دادن نقش AQP3 در جفت، ما بیان و لوکالیزاسیون سلولی AQP3 در جفت و پرده های جنینی را نشان دادیم و تفاوت های ساختاری و عملکردی بین موش های وحشی و ناقص برای AQP3 را بررسی کردیم. کیسه جنینی طی دوره میانی بارداری برداشته شد و مایع آمنیون برای اندازه گیری حجم و ترکیب برداشته شد. جنین با جفت و پرده های جنینی چسبیده، وزن شده و مورد ارزیابی های بافتی قرار گرفت. در غشای قاعده ای جانبی(basolateral) سلول های کیسه زرده احشایی پرده های جنینی، سینسیشیوتروفوبلاست جفت لابیرنتی و غشای سلول های خونی قرمز هسته دار جنینی، AQP3 شدیدا بیان شد. موش های فاقد AQP3 نقص قابل توجهی در تمایز سلول های بنیادی تروفوبلاستی و جفتی شدن طبیعی نشان ندادند. با این حال، جنین های فاقد AQP3 در مقایسه با جنین های سالم از نظر اندازه کوچکتر بودند. حجم کل مایع آمنیون به ازای کیسه جنینی کاهش یافت اما نسبت وزنی مایع آمنیوتیک به ازای جنین در موش های فاقد AQP3 در مقایسه با موش های طبیعی افزایش داشت. گلیسرول، اسیدهای چرب آزاد و سطح تری گلیسریدها در مایع آمنیوتیک موش های ناقص برای AQP3 به طور قابل توجهی کاهش یافت، در حالی که سطح لاکتات در مقایسه با موش های طبیعی افزایش یافت. نتایج نقش AQP3 در تهیه مواد غذایی از کیسه زرده و خون مادری برای جنین در حال تکوین را نشان می دهد که بوسیله تسهیل انتقال گلیسرول به همراه آب و کاربرد آن برای رشد جنین در رحم نشان داده شد.

Dev Reprod. 2018 Sep;22(3):263-273. doi: 10.12717/DR.2018.22.3.263. Epub 2018 Sep 30.

Loss of Aquaporin-3 in Placenta and Fetal Membranes Induces Growth Restriction in Mice.

Seo MJ1,2, Lim JH2,3, Kim DH3, Bae HR2,3.

Abstract

Aquaporin (AQP) 3, a facilitated transporter of water and glycerol, expresses in placenta and fetal membranes, but the detailed localization and function of AQP3 in placenta remain unclear. To elucidate a role of AQP3 in placenta, we defined the expression and cellular localization of AQP3 in placenta and fetal membranes, and investigated the structural and functional differences between wild-type and AQP3 null mice. Gestational sacs were removed during mid-gestational period and amniotic fluid was aspirated for measurements of volume and composition. Fetuses with attached placenta and fetal membranes were weighed and processed for histological assessment. AQP3 strongly expressed in basolateral membrane of visceral yolk sac cells of fetal membrane, the syncytiotrophoblasts of the labyrinthine placenta and fetal nucleated red blood cell membrane. Mice lacking AQP3 did not exhibit a significant defect in differentiation of trophoblast stem cells and normal placentation. However, AQP3 null fetuses were smaller than their control litter mates in spite of a decrease in litter size. The total amniotic fluid volume per gestational sac was reduced, but the amniotic fluid-to-fetal weight ratio was increased in AQP3 null mice compared with wild-type mice. Glycerol, free fatty acid and triglyceride levels in amniotic fluid of AQP3 null mice were significantly reduced, whereas lactate level increased when compared to those of wild-type mice. These results suggest a role for AQP3 in supplying nutrients from yolk sac and maternal blood to developing fetus by facilitating transport of glycerol in addition to water, and its implication for the fetal growth in utero.

PMID: 30324163
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان