جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  پیوند پرده آمنیوتیک انسانی روی سطح کبد، فیبروز کبدی را در مدل کلستاتیک رت های جوان

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 آترزی صفراوی پیش درامد سیروز کبدی و پیوند کبدی است. پرده آمنیوتیک(AM) بازسازی کبدی را پیش می برد، فیبروز را مهار می کند و التهاب را کاهش می دهد. در این جا، ما پتانسیل پرده آمنیوتیک را به عنوان ابزار درمانی علیه فیبروز کلستاتیک تست کردیم.

روش ها:

 سه گروه از رت ها استفاده شدند: جراحی کنترل(SS)، بستن مجرای صفراوی(BDL و بستن مجرای صفراوی به همراه پرده آمنیوتیک انسانی(BDL-AM). بعد از جراحی، جانوران در هفته های مختلف کشته شدند. آنالیزهای بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک بافت کبدی صورت گرفت. کلاژن به عنوان درصدی از ناحیه بافت کبدی کل بیان شد. برای آنالیز سطح بیان ژن Tgfb1 و آپلین(AplnqPCR انجام شد. آنالیزهای آماری در سطح معناداری p<0.05 صورت گرفت.

نتایج:

 گروه هایی که متحمل BDL شدند، دچار کلستاتیک شدند. مارکرهای بیوشیمیایی مشتق از گروه BDL+AM در مقایسه با گروه BDL تنها بهبود یافت. واکنش مجرایی، فیبروز پورتال و پلاک های صفراوی در گروه BDL+AM‌در مقایسه با گروه BDL تنها کاهش یافت. ناحیه کلاژن در گروه BDL+AM در مقایسه با گروه BDL از نظر آماری کاهش یافت. در نهایت، سطح بیان mRNAی Apln و  Tgfb1به طور قابل توجهی در گروه BDL+AM در مقایسه با گروه BDL از نظر آماری کاهش یافت.

جمع بندی:

پرده آمنیوتیک به طور قابل توجهی فیبروز کبدی را در مدل جانوری جراحی کلستاتیک کاهش یافت. نتایج ما نشان می دهد که پرده آمنیوتیک ممکن است به عنوان ابزار درمانی برای سیروز کبدی مفید باشد.

Stem Cells Int. 2018 Feb 25;2018:6169546. doi: 10.1155/2018/6169546. eCollection 2018.

Transplantation of Human Amniotic Membrane over the Liver Surface Reduces Hepatic Fibrosis in a Cholestatic Model in Young Rats.

Garrido M1,2, Escobar C1, Zamora C1, Rejas C1, Varas J1, Córdova C1, Papuzinski C3, Párraga M1, San Martín S1, Montedonico S1,2.

Abstract

Purpose:

Biliary atresia precedes liver cirrhosis and liver transplantation. Amniotic membrane (AM) promotes tissue regeneration, inhibits fibrosis, and reduces inflammation. Here, we test amniotic membrane potential as a therapeutic tool against cholestatic liver fibrosis.

Methods:

Three groups of rats were used: sham surgery (SS), bile duct ligature (BDL), and bile duct ligature plus human amniotic membrane (BDL + AM). After surgery, animals were sacrificed at different weeks. Biochemical and histopathological analyses of liver tissue were performed. Collagen was expressed as a percentage of total liver tissue area. qPCR was performed to analyse gene expression levels of transforming growth factor-β1 (Tgfb1) and apelin (Apln). Statistical analysis performed considered p < 0.05 was significant.

Results:

Groups undergoing BDL developed cholestasis. Biochemical markers from BDL + AM group improved compared to BDL group. Ductular reaction, portal fibrosis, and bile plugs were markedly reduced in the BDL + AM group compared to BDL group. Collagen area in BDL + AM group was statistically decreased compared to BDL group. Finally, expression levels of both Apln and Tgfb1 mRNA were statistically downregulated in BDL + AM group versus BDL group.

Conclusion:

AM significantly reduces liver fibrosis in a surgical animal model of cholestasis. Our results suggest that AM may be useful as a therapeutic tool in liver cirrhosis.

PMID: 29535774
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان