جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  مهندسی بافت اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی مناسب برای پیوند

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

شرایط پاتولوژیک متعدد چشم روی عملکرد و بقای اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه(RPE) اثر می گذارد. این شامل برخی از اشکال رتینیت پیمگمنتوزا(RP) و تخریب ماکولای وابسته به سن(AMD) می شود.سلول درمانی یکی از امیدوار کننده ترین استراتژی های درمانی پیشنهاد شده برای درمان این بیماری ها است که  پیش از این نتایج مقدماتی امیدوار کننده ای را در انسان نشان داده است. با این حال، روش آماده گرفته اثر قابل توجهی روی نتایج عملکردی آن در شرایط درون تنی دارد. در واقع، سلول های RPE که به صورت سوسپانسیون سلولی گرافت می شوند در مقایسه با سلول های مشابهی که به عنوان بافت شبکیه پیوند می شوند، کمتر عملکردی هستند. در اینجا، ما یک روش ساده و تکرارپذیر را برای مهندسی بافت اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه و آماده سازی آن برای ایمپلنت کردن درون تنی توصیف می کنیم. سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه که از سلول های بنیادی پرتوان انسانی مشتق می شوند روی یک پشتیبان زیستی یعنی پرده آمنیوتیک انسانی(hAM) کشت شدند. در مقایسه با داربست های مصنوعی، این بافت طبیعی مزیت های داشتن یک غشای پایه را دارد که شبیه غشای Bruch است که سلول های اپی تلیوم رنگدانه اندوژن که به آن می چسبند. با این حال، دستکاری آن آسان نیست و ما استراتژی های متعددی را برای کشت مناسب آن و آماده سازی برای گرافت کردن درون تنی ایجاد کرده ایم.

J Vis Exp. 2018 Sep 6;(139). doi: 10.3791/58216.

Engineering Transplantation-suitable Retinal Pigment Epithelium Tissue Derived from Human Embryonic Stem Cells.

Ben M'Barek K1, Habeler W1, Plancheron A1, Jarraya M2, Goureau O3, Monville C4.

Abstract

Several pathological conditions of the eye affect the functionality and/or the survival of the retinal pigment epithelium (RPE). These include some forms of retinitis pigmentosa (RP) and age-related macular degeneration (AMD). Cell therapy is one of the most promising therapeutic strategies proposed to cure these diseases, with already encouraging preliminary results in humans. However, the method of preparation of the graft has a significant impact on its functional outcomes in vivo. Indeed, RPE cells grafted as a cell suspension are less functional than the same cells transplanted as a retinal tissue. Herein, we describe a simple and reproducible method to engineer RPE tissue and its preparation for an in vivo implantation. RPE cells derived from human pluripotent stem cells are seeded on a biological support, the human amniotic membrane (hAM). Compared to artificial scaffolds, this support has the advantage of having a basement membrane that is close to the Bruch's membrane where endogenous RPE cells are attached. However, its manipulation is not easy, and we developed several strategies for its proper culturing and preparation for grafting in vivo.

PMID: 30247475
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان