جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  سلول زادیی و کراس لینک کردن پرده آمنیوتیک با جنیپین برای کاربردهای مهندسی بافت مناسب است

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

پرده آمنیوتیک این پتانسیل را دارد که به عنوان داربستی برای کاربرد در مهندسی بافت های مختلف استفاده شود. با این حال، افزایش ثبات زیستی آن به طور هم زمان زیست سازگاری زیستی آن را نیز افزایش می دهد که این امر برای افزایش استفاده از آن به عنوان داربست مهم است. این مطالعه به بررسی مشخصه های پرده آمنیوتیک کراس لینک شده با جنیپین به عنوان داربست زیستی پرداخته است. پرده آمنیوتیک انسانی بدست آمده به عنوان زباله زیستی به پرده های آمنیوتیک طبیعی(nAM)، سلول زدایی شده(dAM) و گروه کراس لینک شده با جینیپین(clAM) تقسیم بندی شدند. گروه های dAM‌و clAM با استفاده از ترمولیزین(TL) و محلول هیدروکسید سدیم(NaOH) سلول زدایی شدند. سپس، گروه clAM با استفاده از جنیپین 5/0 و یک درصد(w/v) کراس لینک شدند. در ادامه پرده آمنیوتیک انسانی برای تخریب در شرایط آزمایشگاهی، درصد متورم شدن، شفافیت نوری، فراساختار و قدرت مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفت. در همین حال، فیبروبلاست های جداسازی شده از توربینات های بینی برای کشت روی nAM، dAM و clAM و به منظور مطالعات زیست سازگاری استفاده شدند. داربست clAM کمترین نرخ تخریب را داشت و بعد از 30 روز انکوباسیون با محلول کلاژناز 01/0 درصد نوع یک، هنوز از نظر مورفولوژیک سالم بود. داربست dAM بیشترین درصد متورم شدن را در مقایسه با سایر گروه ها داشت(p < 0.05). در این میان، dAM محتوای کلاژنی شبیه با nAM را نشان داد. اگرچه dAM در مقایسه با سایر گروه ها بیشترین قدرت مکانیکی را داشت، تفاوت از نظر آماری زیاد معنادار نبود. چسبندگی سلولی روی dAM و clAM 5/0 درصد در مقایسه با nAM و clAM یک درصد بالاتر بود. در مجموع، clAM ثبات زیستی و زیست سازگاری بهتری در مقایسه با nAM و dAM داشت. همراه با سایر مشخصه های مناسب clAM مانند درصد متورم شدن، یکپارچگی ساختاری و محتوای ECM، پرده آمنیوتیک کراس لینک شده با جنیپین(clAM) به عنوان یک داربست برای کاربردهای متنوع مهندسی بافت مناسب است.

J Biomater Sci Polym Ed. 2018 Jul 8:1-27. doi: 10.1080/09205063.2018.1485814. [Epub ahead of print]

Decellularization and Genipin Crosslinking of Amniotic Membrane Suitable for Tissue Engineering Applications.

G S1, Z SS1, A SF1, Ia MN1, M R1, Hasmad HN1, Yusof MRB2, H S3, Aa H4, Lokanathan Y1.

Abstract

Amniotic membrane has the potential to be used as scaffold in various tissue engineering applications. However, increasing its biostability at the same time maintaining its biocompatibility is important to enhance its usage as a scaffold. This studied characteristics genipin-crosslinked amniotic membrane as a bioscaffold. Redundant human amniotic membranes (HAM) divided into native (nAM), decellularized (dAM) and genipin-crosslinked (clAM) groups. The dAM and clAM group were decellularized using thermolysin (TL) and sodium hydroxide (NaOH) solution. Next, clAM group was crosslinked with 0.5% and 1.0% (w/v) genipin. The HAM was then studied for in vitro degradation, percentage of swelling, optical clarity, ultrastructure and mechanical strength. Meanwhile, fibroblasts isolated from nasal turbinates were then seeded onto nAM, dAM and clAM for biocompatibility studies. clAM had the slowest degradation rate and were still morphologically intact after 30 days of incubation in 0.01% collagenase type 1 solution. The dAM had a significantly highest percentage of swelling than other groups (p < 0.05). Besides, the dAM retained the collagen content at similar level of nAM. Although the dAM had highest mechanical strength compared to the rest of the groups, the differences were statistically insignificant. Cell attachment on dAM and 0.5% clAM was higher compared to that on nAM and 1.0% clAM. In conclusion, clAM have better biostability and biocompatibility compared to the nAM and dAM. Together with other suitable characteristics of the clAM such as percentage of swelling, structural integrity and ECM content, clAM is suitable as scaffold for various tissue engineering applications.

PMID: 29983100
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان