استفاده از iPSCهای مشتق از بیماران برای ایجاد مدل های موشی انسانی شده برای لوکمیای میلومنوسیتی مزمن و شناسایی داروی درمانی از جملا کلدرونات لیپوزومی

تاریخ انتشار: جمعه 25 آبان 1397 | امتیاز: Article Rating

لوکمیای میلومنوسیتی مزمن(CMML)نوعی نئوپلاسم سندرم میلودیسپلازی/میلوپرولیفراتیو است. اگرچه لوکمیای میلومنوسیتی مزمن می تواند با پیوند سلو لهای بنیادی آلوژن درمان شود، پیش آگهی آن به دلیل کارایی محدود شیمی درمانی و سن بیماران که موجب می شود آن ها شرایط دریافت پیوند را نداشته باشند، عموما پایین است. آنالیزهای جامع پاتولوژی لوکمیای میلومنوسیتی مزمن و تکوین عوامل درمانی تا حدی به دلیل فقدان رده های سلولی در لوکمیای میلومنوسیتی مزمن و تکوین محدود مدل های موشی با محدودیت مواجه است. بعد از ایجاد موفقیت آمیز سلول های بنیادی پرتوان القای مختص بیماری و مشتق از بیماران مبتلا به لوکمیای میلومنوسیتی مزمن، ما از این CMML-iPSCs برای تمایز مجدد خون سازی در شرایط آزمایشگاهی و ایجاد مدل موشی انسانی شده CMML در شرایط درون تنی استفاده کردیم. سیستم تست دارو با استفاده از CMML-iPSCs یک مهار کننده MEK(مهار کننده Ras) و کلدرونات لیپوزومی را به عنوان داروهای بالقوه برای درمان لوکمیای میلومنوسیتی مزمن شناسایی کرده است. کلدرونات دارویی است که معمولا به عنوان یک بیس فسفونات برای استئوپورز استفاده می شود. در این مطالعه، لیپوزومی شدن کلدرونات موثر بودن آن در این سنجش ها را تقویت کرد که نشان می دهد این تنوع کلدرونات ممکن است به عنوان یک داروی جایگزین برای درمان لوکمیای میلو منوسیتی استفاده شود.

Sci Rep. 2018 Oct 26;8(1):15855. doi: 10.1038/s41598-018-34193-1.

Using patient-derived iPSCs to develop humanized mouse models for chronic myelomonocytic leukemia and therapeutic drug identification, including liposomal clodronate.

Taoka K1,2, Arai S1,2, Kataoka K1,2,3, Hosoi M1,2, Miyauchi M1,2, Yamazaki S1,2, Honda A1,2, Aixinjueluo W4, Kobayashi T1,2, Kumano K1,2, Yoshimi A1,2, Otsu M5, Niwa A6, Nakahata T6, Nakauchi H7, Kurokawa M8,9.

Abstract

Chronic myelomonocytic leukemia (CMML) is an entity of myelodysplastic syndrome/myeloproliferative neoplasm. Although CMML can be cured with allogeneic stem cell transplantation, its prognosis is generally very poor due to the limited efficacy of chemotherapy and to the patient's age, which is usually not eligible for transplantation. Comprehensive analysis of CMML pathophysiology and the development of therapeutic agents have been limited partly due to the lack of cell lines in CMML and the limited developments of mouse models. After successfully establishing patient's derived disease-specific induced pluripotent stem cells (iPSCs) derived from a patient with CMML, we utilized these CMML-iPSCs to achieve hematopoietic re-differentiation in vitro, created a humanized CMML mouse model via teratomas, and developed a drug-testing system. The clinical characteristics of CMML were recapitulated following hematopoietic re-differentiation in vitro and a humanized CMML mouse model in vivo. The drug-testing system using CMML-iPSCs identified a MEK inhibitor, a Ras inhibitor, and liposomal clodronate as potential drugs for treating CMML. Clodronate is a drug commonly used as a bisphosphonate for osteoporosis. In this study, the liposomalization of clodronate enhanced its effectiveness in these assays, suggesting that this variation of clodronate may be adopted as a repositioned drug for CMML therapy.

PMID: 30367142
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان