اثر بار فشاری روی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از نوکلئوس پالپوزوس انسانی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 08 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 بار مکانیکی، نقش حیاتی را در پیشرفت تخریب دیسک بین مهره ای(IVD) بازی می کند، اما در مورد اثرات بار فشاری روی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از نوکلئوس پالپوزوس(NP-MSCs) اطلاعات اندکی وجود دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثر فشار روی رفتار زیستی NP-MSCs آزمایشگاهی صورت گرفت.

روش ها:

NP-MSCهای انسانی از بیمارانی که متحمل دیسککتومی کمری برای تخریب دیسک بین مهره ای شده بودند جداسازی شدند و بوسیله ایمنوفنوتیپ و تمایز چند رده ای شناسایی شدند. سپس، سلول ها در دستگاه فشار، در زمان های مختلف(0، 24، 36 و 48 ساعت) در معرض فشار یک مگا پاسکال قرار گرفتند. زنده مانی، تمایز و ژن های مربوط به تمایز(Runx2، APP و Col2) و تشکیل کلونی، مهاجرت و پروتئین های مربوط به سلول های بنیادی(Sox2 و Oct4) ارزیابی شد.

نتایج:

 نتایج نشان داد که سلول های جداسازی شده معیارهای سلول های بنیادی مزانشیمی اعلام شده بوسیله انجمن بین المللی سلول درمانی(ISCT) را بیان کردند. و هم چنین نتایج نشان داد که بار فشاری زنده مانی سلولی، تمایز، تشکیل کلونی و مهاجرت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. علاوه بر این، بیان ژن نشان داد که بار فشاری می تواند بیان پروتئین های مربوط به سلول های بنیادی را کاهش دهد و منجر به از دست رفتن بنیادینگی NP-MSCsها شود.

جمع بندی:

 نتایج ما نشان داد که رفتار زیستی NP-MSCs می تواند بوسیله بار فشاری مهار شود و بنابراین درک ما در مورد نارسایی ترمیم اندوژن NP-MSCs ناشی از فشار طی تخریب دیسک بین مهره ای را افزایش داد.

Stem Cells Int. 2018 Oct 8;2018:1481243. doi: 10.1155/2018/1481243. eCollection 2018.

Effect of Compression Loading on Human Nucleus Pulposus-Derived Mesenchymal Stem Cells.

Liang H1, Chen S1, Huang D1, Deng X1, Ma K1, Shao Z1.

Abstract

Purpose:

Mechanical loading plays a vital role in the progression of intervertebral disc (IVD) degeneration, but little is known about the effect of compression loading on human nucleus pulposus-derived mesenchymal stem cells (NP-MSCs). Thus, this study is aimed at investigating the effect of compression on the biological behavior of NP-MSCs in vitro.

Methods:

Human NP-MSCs were isolated from patients undergoing lumbar discectomy for IVD degeneration and were identified by immunophenotypes and multilineage differentiation. Then, cells were cultured in the compression apparatus at 1.0 MPa for different times (0 h, 24 h, 36 h, and 48 h). The viability-, differentiation-, and differentiation-related genes (Runx2, APP, and Col2) and colony formation-, migration-, and stem cell-related proteins (Sox2 and Oct4) were evaluated.

Results:

The results showed that the isolated cells fulfilled the criteria of MSC stated by the International Society for Cellular Therapy (ISCT). And our results also indicated that compression loading significantly inhibited cell viability, differentiation, colony formation, and migration. Furthermore, gene expression suggested that compression loading could downregulate the expression of stem cell-related proteins and lead to NP-MSC stemness losses.

Conclusions:

Our results suggested that the biological behavior of NP-MSCs could be inhibited by compression loading and therefore enhanced our understanding on the compression-induced endogenous repair failure of NP-MSCs during IVDD.

PMID: 30402107
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان