اثرات حفاظت کننده انجمادی سلول های بنیادی مزانشیمی طی پیوند کبدی از اهدا کننده ها بعد از مرگ قلبی در رت ها

تاریخ انتشار: پنجشنبه 08 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 پیوند کبد از اهدا کننده ها بعد از مرگ قلبی(DCD)، ممکن است منبع اندام های در دسترس را افزایش دهد. اخیرا، برخی از پژوهشگران استفاده بالقوه از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) را برای بهبود نتایج پیوند کبد از اهدا کننده های دچار مرگ قلبی شده گزارش کرده اند. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات حفاظت انجمادی و ایمنی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی روی گرافت های کبدی بدست آمده از اهدا کننده های مرگ قلبی شده بود.

روش ها:

رت ها همان طور که در ادامه می آید به چهار گروه تقسیم شدند(n=5): 1)گروه با قلب ضربان دار که در آن ها گرافت کبدی از اهدا کننده هایی که قلب شان هنوز ضربان داشت بدست آمد. 2) گروه DCD، که در آن ها گرافت های کبدی از رت هایی بدست آمد که دچار مرگ قلبی شده بودند و یک مشکل آگوتال ناشی از آپنه را تجربه کرده بودند. 3) گروه MSC-1 و 4) گروه MSC-2 که در آن گرافت های کبدی به وسیله گروه DCD بازیابی شد اما مورد تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی نیز قرار گرفت(به ترتیب 200 هزار و یک میلیون سلول). کبدهای بازیابی شده با بافر بی کربناتی Krebs-Henseleit اکسیژنه شده (37°C) و بعد از 6 ساعت حفاظت سرمایی از طریق سیاهرگ پورتال برای دو ساعت پرفیوژ شد. محصول پرفیوژن، صفرا و بافت های کبدی در ادامه بررسی شدند.

نتایج:

 تولید صفرا در گروه MSC-2 به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه DCD بهبود یافت. بر مبنای یافته های بافتی، باریک شدن شدن فضای سینوزوئیدی در هر دو گروه MSC در مقایسه با گروه DCD  بهبود یافت.

جمع بندی:

 سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند عملکرد گرافت های کبدی را در برابر آسیب پرفیوژن مجدد ایسکمی گرم محافظت نماید و زنده مانی گرافت های کبدی DCD را بهبود ببخشد. علاوه براین، ما دریافتیم که تزریق یک میلیون سلول بنیادی مزانشیمی سینوزوئیدهای کبدی گرافت های مشتق از DCD را مسدود نمی کند.

Transplant Proc. 2018 Nov;50(9):2815-2820. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.02.180. Epub 2018 Mar 20.

Cytoprotective Effects of Mesenchymal Stem Cells During Liver Transplantation from Donors After Cardiac Death in Rats.

Sasajima H1, Miyagi S2, Kakizaki Y2, Kamei T2, Unno M2, Satomi S2, Goto M3.

Abstract

BACKGROUND:

Liver transplantation from donors after cardiac death (DCD) might increase the pool of available organs. Recently, some investigators reported the potential use of mesenchymal stem cells (MSCs) to improve the outcome of liver transplantation from DCD. The aim of this study was to evaluate the cytoprotective effects and safety of MSC transplantation on liver grafts from DCD.

METHODS:

Rats were divided into 4 groups (n = 5) as follows: 1. the heart-beating group, in which liver grafts were retrieved from heart-beating donors; 2. the DCD group, in which liver grafts were retrieved from DCD that had experienced apnea-induced agonal conditions; 3. the MSC-1 group, and 4. the MSC-2 group, in which liver grafts were retrieved as with the DCD group, but were infused MSCs (2.0 × 105 or 1.0 × 106, respectively). The retrieved livers were perfused with oxygenated Krebs-Henseleit bicarbonate buffer (37°C) through the portal vein for 2 hours after 6 hours of cold preservation. Perfusate, bile, and liver tissues were then investigated.

RESULTS:

Bile production in the MSC-2 group was significantly improved compared with that in the DCD group. Based on histologic findings, narrowing of the sinusoidal space in the both MSC groups was improved compared with that in the DCD group.

CONCLUSIONS:

MSCs could protect the function of liver grafts from warm ischemia-reperfusion injury and improve the viability of DCD liver grafts. In addition, we found that the infusion of 1.0 × 106 MSCs does not obstruct the hepatic sinusoids of grafts from DCD.

PMID: 30401403
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان