پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از توربینات انسانی در سکته ایسکمی حاد آزمایشگاهی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 08 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 سلول  های بنیادی مزانشیمی(MSCs) امیدهای زیادی را برای درمان سکته ایسکمیک نشان داده اند. پیش از این، ما نشان دادیم که منبع جدیدی از سلول های بنیادی مزانشیمی در توربینات های پایینی قرار دارد. ما پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از توربینات های انسانی(hTMSCs) را در سکته ایسکمیک بررسی کردیم.

روش ها: سکته ایسکمیک بوسیله انسداد درون لومینالی شریان مغزی میانی(MCAo) برای 50 دقیقه در رت ها، القا شد. یک روز بعد از MCAo، سلولو های بنیادی مزانشیمی مشتق از توربینات های انسانی، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ADMSCs) یا فسفات بافر سالین(PBS) به درون استراتوم پیوند شد. ریکاوری عملکردی بوسیله تست های رفتاری تکراری شامل نمره شدت نورولوژیک مدیفه شده و تست کرنر ارزیابی شد.   14 روز بعد از MCAo، مغزها بوسیله رنگ آمیز هماتوکسیلین و ائوزین(H&E) و برای اندازه گیری حجم انفارکته رنگ آمیزی شدند. بقای سلول های بنیادی مزانشیمی گرافت شده بوسیله ایمنوهیستوشیمی به هسته انسان(hNU) ارزیابی شد. ایمنوهیستوشیمی با آنتی دابل کورتین(anti-DCX) برای ارزیابی عصب زایی هیپوکامپی انجام گرفت.

نتایج:

 پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی توربینات های انسانی بدنبال MCAo بهبودی را در عملکرد عصبی نشان داد که قابل مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی بود. رنگ آمیز H&E تفاوتی را در حجم انفارکته بین سه گروه نشان نداد. با توجه به بقای سلول های بنیادی مزانشیمی گرافت شده، تعداد سلول های بیان کننده hNU بین گروه های تیمار شده با سلول های بنیادی مزانشیمی توربینات ها و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی تفاوتی نداشت. در نهایت، سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از توربینات های انسانی تعداد سلول های ساب گرانولار مثبت برای DCX را در مقایسه با گروه کنترل تیمار شده با PBS افزایش داد و اثری روی مهاجرت اکتوپیک هیلار نورون های نوزادان نداشت.

جمع بندی:

سلول های بنیادی مزانشیمی توربینات ها می توانند ریکاوری عملکردی را بدنبال سکته ایسکمی بهبود ببهشند که کارایی این امر شبیه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی بود. هر چند سلول های بنیادی مزانشیمی توربینات ها اندازه انفارکته و بقای سلول های بنیادی مزانشیمی گرافت شده قابل مقایسه ای را نشان دادند، پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی توربینات ها می توانند نورون زایی ساب گرانولار را بدون این که اثری روی نورون های نوزاد مهاجرت کننده به صورت نابجا داشته باشد، افزایش دهند.

Int Neurourol J. 2018 Oct;22(Suppl 3):S131-138. doi: 10.5213/inj.1836220.110. Epub 2018 Oct 31.

Therapeutic Potential of Human Turbinate-Derived Mesenchymal Stem Cells in Experimental Acute Ischemic Stroke.

Lim H1, Park SH2, Kim SW2, Cho KO1.

Abstract

PURPOSE:

Mesenchymal stem cells (MSCs) have demonstrated great promises for the treatment of ischemic stroke. Previously, we identified a new source of MSCs located in the inferior turbinate. We investigated therapeutic potentials of human turbinate- derived mesenchymal stem cells (hTMSCs) in ischemic stroke.

METHODS:

Ischemic stroke was induced by the intraluminal occlusion of middle cerebral artery (MCAo) for 50 minutes in rats. At one day after MCAo, hTMSCs, adipose tissue-derived MSCs (AdMSCs), or phosphate buffered saline (PBS) were transplanted into the striatum. Functional recovery was assessed by repeating behavioral tests including modified neurologic severity score and corner test. At 14 days after MCAo, brains were stained with hematoxylin and eosin (H&E) for measuring infarct volume. The survival of grafted MSCs was evaluated by immunohistochemistry to human nuclei (hNU). Immunohistochemistry with anti-doublecortin (anti-DCX) was performed to assess hippocampal neurogenesis.

RESULTS:

Transplantation of hTMSCs following MCAo showed improvements of neurologic function, which was comparable with that of AdMSCs. H&E staining showed no difference in infarct volume among 3 groups. Regarding the survival of grafted MSCs, the number of hNU-expressing cells was not different between hTMSCs- and AdMSCs-treated groups. Finally, hTMSCs increased the number of subgranular DCX-positive cells compared to PBS-treated controls, without affecting hilar ectopic migration of newborn neurons.

CONCLUSION:

hTMSCs could improve functional recovery following ischemic stroke, of which efficacy was similar to AdMSCs. Although hTMSCs showed comparable infarct size and survival of grafted MSCs, transplantation of hTMSCs could upregulate subgranular neurogenesis with no impact on ectopically migrating newborn neurons.

PMID: 30396262
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان