اثر پاراکرین سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک استراتژی درماین جدید برای نفروپاتی دیابتی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 08 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

نفروپاتی دیابتی(DN) یک مشکلات ریز عروقی دیابت شیرین(DM) و دلیل اصلی بیماری های کلیوی پیشرفته(ESRD) است. بر مبنای نقش سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در طب بازساختی، سلول درمانی بر مبنای این سلول ها به عنوان یک استراتژی امیدوار کننده برای کاهش پیشرفت نفروپاتی دیابتی مد نظر قرار گرفته است. در این مقاله، ما پتانسیل درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی را در نفروپاتی دیابتی مرور می کنیم که عمدتا شامل مکانیسم پاراکرین سلول های بنیادی مزانشیمی بر مبنای فاکتورهای تروفیک و وزیکول های خارج سلولی است. اطلاعات در مورد مکانیسم های دخیل در عملکرد درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی روی نفروپاتی دیابتی می تواند اهداف دارویی بیشتری را برای این بیماری ارائه دهد.

Life Sci. 2018 Nov 3. pii: S0024-3205(18)30706-9. doi: 10.1016/j.lfs.2018.11.001. [Epub ahead of print]

Paracrine effect of mesenchymal stem cell as a novel therapeutic strategy for diabetic nephropathy.

Li H1, Rong P1, Ma X1, Nie W1, Chen C1, Yang C1, Zhang J1, Dong Q1, Wang W2.

Abstract

Diabetic nephropathy (DN) is a microvascular complication of diabetes mellitus (DM) and the main reason for end-stage renal diseases (ESRD). Based on the role of mesenchymal stem cells (MSCs) in regenerative medicine, the MSC therapy has been considered a promising strategy to ameliorate the progression of DN. In this article, we review the therapeutic potential of MSCs in DN, mainly involving MSC paracrine mechanism based on trophic factors and extracellular vesicles. Knowledge of mechanism underlying the therapeutic action of MSCs on DN can provide much needed new drug targets for this disease.

PMID: 30399376
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان