مایع آمنیوتیک: منبعی از سلول های بنیادی مزانشیمی ارزشمند و به طور جایگزین به عنوان یک محلول استفاده شده برای حفاظت انجمادی شده

تاریخ انتشار: پنجشنبه 08 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، که دارای قابلیت های قابل توجهی هستند، در مایع آمنیوتیک(AF) یافت می شوند. یافته های مطالعات متعدد مزایای بالقوه این سلول ها در کاربرد در طب بازساختی را نشان داده است. در کاربردهای بالینی، یک دوره زمانی برای فرایندهای آماده سازی نیاز است که مجموعه سلولی را ضروری تر می سازند. در این جا، هدف این مطالعه حفظ و شناسایی ویژگی های سلولی بعد از حفاظت انجمادی سلول ها درون یک محیط سرمایی مناسب بود. نتایج نشان داد که بالاترین زنده مانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مایع آمنیوتیک انسانی زمانی بدست آمد که سلول ها در محلولی حاوی 5 درصد DMSO و 10 درصد FBS‌در مایع آمنیوتیک فریز شدند. با این حال، تفاوت های آماری در ناهنجاری های کروموزومی بعد از ذوب کردن سلولی در مقایسه با سلول های فریز نشده وجود نداشت. این سلول ها می توانند ویژگی های مزانشیمی شان را نیز از طریق بیان کیفیت پروفایلی سلولی حفظ کنند که نشان  دهنده مارکرهای تیپیک سلول های بنیادی مزانشیمی و ویژگی های ممتاز ایمنی یعنی CD44، CD73، CD90 و HLA-ABC بود. علاوه براین، سلول های بعد از ذوب شدن قادر به تمایز به رده های غضروف زا بودند که با بیان ژن های مربوط به غضروف زایی(SOX9, AGC, COL2A1) و پروتئین های مربوط به غضروف زایی یعنی SOX9،‌ COMP و پروتئین مرکزی اگریکان(AGC) و هم چنین وجود تجمعات گلیکوز آمینوگلیکان ها قابل تشخیص بود. به طور جالب این که استفاده از میکروسکوپ الکترونی(TEM) غنی بودن از شبکه اندوپلاسمی خشن(rER) را نشان داد که با هسته های یوکروماتینه و برجسته در سلول های القا شده برای غضروف همراه بود، شبیه آن چیزی که به طور طبیعی در سلول های غضروف طبیعی نیز مشاهده می شود. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که مایع آمنیوتیک می تواند به طور قابل توجهی در مخلوط محیط حفاظت انجمادی کاربرد داشته باشد.

Acta Histochem. 2018 Nov 3. pii: S0065-1281(18)30212-5. doi: 10.1016/j.acthis.2018.10.009. [Epub ahead of print]

Amniotic fluid: Source of valuable mesenchymal stem cells and alternatively used as cryopreserved solution.

Narakornsak S1, Aungsuchawan S2, Pothacharoen P3, Puaninta C1, Markmee R1, Tancharoen W1, Laowanitwattana T1, Poovachiranon N1, Thaojamnong C1.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs), which possess remarkable capabilities, are found in amniotic fluid (AF). The findings of several studies have shown the potential benefits of these cells in applications of regenerative medicine. In clinical applications, an over-period of time is required in a preparation process that makes cell collection become more necessary. Herein, the aim of this study was to preserve and characterize the cell's properties after cell cryopreservation into an appropriate cryogenic medium. The results illustrated that the highest hAF-MSCs viability was found when the cells were conserved in a solution of 5% DMSO + 10% FBS in AF. However, no statistical differences were identified in a chromosomal aberration of the post-thawed cells when compared to the non-frozen cells. These cells could also maintain their MSC features through the ability to express cell prolific quality, illustrating the typical MSC markers and immune privilege properties of CD44, CD73, CD90 and HLA-ABC. Additionally, post-thawed cells were able to differentiate into chondrogenic lineage by exhibiting chondrogenic related genes (SOX9, AGC, COL2A1) and proteins (transcription factor SOX9 protein (SOX9), cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and aggrecan core protein (AGC)), as well as to present sGAGs accumulation. Interestingly, the use of a transmission electron microscope (TEM) uncovered the enrichment of the rough endoplasmic reticulum (rER) that coincided with euchromatin and the prominent nucleolus in the chondrogenic-induced cells that are normally found in the cells of natural cartilage. All in all, this study manifested that AF can be a major consideration and applied for use as a co-mixture of cryogenic medium.

PMID: 30401477
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان