تقویت آلودگی ویروسی با استفاده از کشت دینامیک سلولی در ریز کانال ها

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

با افزایش توجهات به سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی، آلودگی بسیار موثر سلول های سوماتیک با فاکتورهای ویروسی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. این مقاله روشی را برای به کار گیری یک سیستم میکروفلوئیدیک برای کشت دینامیک سلولی و آلودگی ویروسی در ریز کانال ها ارائه می کند. فضای بسته ریز کانال ها محیط بهتری را برای انتشار ویروس ها و تماس با سطح سلول ها فراهم می آورد. سیستم میکروفلوئیدیک بوسیله فتو لیتوگرافی و لیتوگرافی نرم ساخته شد. سلول های فیبروبلاست NIH/3T3 در سیستم میکروفلوئیدیک در شرایط استاتیک و دینامیک کشت شدند و با روش های کشت معمولی با استفاده از ظروف کشت مقایسه شدند. آلودگی ویروسی با استفاده از یک ویروس پروتئین فلورسنت سبز تقویت شده به عنوان مدل ارزیابی شد. کشت دینامیک در ریز کانال ها رشد سلولی مشابه با ظروف کشت معمولی یا پتری دیش را نشان داد اما کارایی آلودگی ویروس چهار برابر بالاتر بود. سیستم کشت دینامیک پیشنهادی می تواند با ارائه یک ابزار آلودگی ویروسی موثر، در پژوهش های iPSC مفید باشد.

Micromachines (Basel). 2018 Sep 21;9(10). pii: E482. doi: 10.3390/mi9100482.

Enhancement of Virus Infection Using Dynamic Cell Culture in a Microchannel.

Kim JA1,2, Choi HJ3, Kim CM4,5, Jin HK6, Bae JS7, Kim GM8.

Abstract

With increasing interest in induced pluripotent stem cells (iPSCs) in the field of stem cell research, highly efficient infection of somatic cells with virus factors is gaining importance. This paper presents a method of employing microfluidic devices for dynamic cell culture and virus infection in a microchannel. The closed space in the microchannel provided a better environment for viruses to diffuse and contact cell surfaces to infect cells. The microfluidic devices were fabricated by photolithography and soft lithography. NIH/3T3 fibroblast cells were cultured in the microfluidic device in static and dynamic conditions and compared with the conventional culture method of using Petri dishes. Virus infection was evaluated using an enhanced green fluorescent protein virus as a model. Dynamic culture in the microchannel showed similar growth of cells to that in Petri dish culture, but the virus infection efficiency was four-times higher. The proposed dynamic culture system could be useful in iPSC research by providing efficient virus infection tools.

PMID: 30424415
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان