جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  نقش سلول های بنیادی در پاتوژنز بیماری انسداد ریوی مزمن و آمفیزم ریوی

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 آذر 1397 | امتیاز: Article Rating

تنها مطالعات انسانی کاربردی محدودی در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی در بیماران مبتلا به بیماری انسداد ریوی مزمن(COPD) و/یا آمفیزم ریوی وجود دارد. قبل از پیشرفت به کارآزمایی های بالینی با سلول های بنیادی، ما قویا باور داریم که مطالعات کاربردی انسانی بیشتری مورد نیاز است، از طرف دیگر، در غیر این صورت، منطق بالینی تنها بر مطالعات آزمایشگاهی و جانوری محدود انجام شده استوار خواهد بود. در آینده، سلول درمانی می تواند درمانی برای این بیماری های لاعلاج باشد. از هم اکنون، سلول درمانی هنوز به عنوان یک زمینه تحقیقاتی فعال در نظر گرفته می شود که فاقد منطق قوی برای انجام کارآزمایی بالینی در بیماری انسداد ریوی مزمن است. اگرچه سلول های بنیادی احتمالا جمعیت ناهمگونی از سلول ها را ارائه می دهند، مجموعه های مختلف سلول و اهمیت آن ها در بیماری زایی فنوتیپ های بالینی مختلف، باید قبل از ورود آن ها به کارآزمایی های بالینی به طور کامل شناسایی شود. علاوه بر این، عوارض جانبی بالقوه سلول درمانی دست کم گرفته شده است. ما نباید فراموش کنیم که برخی از کشنده ترین نئوپلاسم ها از سلول های بنیادی بوجود می آیند.

COPD. 2018 Nov 23:1-21. doi: 10.1080/15412555.2018.1536116. [Epub ahead of print]

Role of Stem Cells in the Pathogenesis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Pulmonary Emphysema.

Coppolino I1, Ruggeri P1, Nucera F1, Cannavò MF1, Adcock I2, Girbino G1, Caramori G1.

Abstract

There are only few human translational studies performed in the area of stem cell research in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and/or pulmonary emphysema. Before progress to clinical trials with stem cells we strongly believe that more human translational studies are essential, otherwise, the clinical rationale would be solely based on limited in vitro and animal studies. In the future, stem cell therapy could be a treatment for this incurable disease. As of now, stem cell therapy is still to be considered as an area of active research, lacking any strong rationale for performing clinical trials in COPD. Although stem cells would be likely to represent a heterogeneous population of cells, the different cell subsets and their importance in the pathogenesis of the different clinical phenotypes need to be fully characterised before progressing to clinical trials. Moreover, the potential side effects of stem cell therapy are underestimated. We should not ignore that some of the most deadly neoplasms are arising from stem cells.

PMID: 30468084
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان