جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  سلول های بنیادی پرتوان القایی: استراتژی جدید برای مدل سازی سرطان انسانی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 11 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی پرتوان القایی از سلول های سوماتیک بالغ بوسیله بیان نابجای فاکتورهای سلول های بنیادی OCT4، SOX2، MYC و KLF4 تولید می شوند. این سلول ها بوسیله ویژگی هایی شبیه سلول های بنیادی جنینی مشخص می شوند. اگرچه مدل های درون تنی و برون تنی برای سرطان وجود دارند اما شبیه سازی اولیه ترین وقایع در پاتوژنز سرطان به صورت یک چالش باقی مانده است. اخیرا، سلول های بنیادی پرتوان القایی برای مدل سازی بیماری و سرطان انسانی تولید شده اند. مزیت هایی در مدل های سرطانی مشتق از این سلول ها در مقایسه با رویکردهای متداول موجود وجود دارد. سلول های بنیادی پرتوان القایی از رده های سلولی سرطانی،‌تومورهای اولیه و سلول هایی که دارای پتانسیل ذاتی تکوین سرطان هستند تولید شده اند. علاوه بر این، این سلول ها ابزار ارزشمندی در درک پاتوژنز سرطان های ارثی در اولیه ترین مراحل شان و برای شناسایی تغییرات ژنتیکی دیگرشان هستند که برای تکوین سرطان مورد نیاز هستند. علاوه بر این، این سلول ها می توانند به عنوان منبعی در غربالگری داروها و تکوین درمان های جدید عمل کنند.

Int J Biochem Cell Biol. 2018 Dec 14. pii: S1357-2725(18)30268-1. doi: 10.1016/j.biocel.2018.12.008. [Epub ahead of print]

Induced Pluripotent Stem Cells: A New Strategy to Model Human Cancer.

Bindhya S1, Sidhanth C1, Shabna A1, Krishnapriya S1, M G2, Ganesan TS3.

Abstract

Induced pluripotent stem cells are derived from adult somatic cells by ectopic expression of stem cell factors OCT4, SOX2, MYC and KLF4. These cells have characteristic features similar to embryonic stem cells. Although there exists in vitro and in vivo models of cancer, recapitulating the earliest events in the pathogenesis remain challenging. More recently, induced pluripotent stem cells have been generated to model human disease and cancer. There are advantages in the cancer models derived from these cells as compared to existing conventional approaches. Induced pluripotent stem cells have been generated from cancer cell lines, primary tumours and from those with an inherited predisposition to develop cancer. In addition, these cells provide a valuable tool in understanding the pathogenesis of familial cancer in its earliest stages, and to identify additional genetic alterations that are required to develop cancer. Furthermore, these cells can serve as a resource in drug screening and developing new therapies.

PMID: 30557622
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان