جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  محیط شرطی مشتق از سلول های گلیالی بیان کانکسین شبه عصبی را در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی انسانی افزایش می دهد

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

بیان کانکسین های گلیالی و عصبی(Cxs) در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ASCs) که تمایز عصبی شان بوسیله محیط شرطی(CM) بدست آمده از کشت سلول های پوشاننده بویایی(OECs) یا سلول های شوآن(SCs) افزایش یافت، ارزیابی شد. بوسیله ایمنوسیتوشیمی و فلوسایتومتری، مشخص شد که Cx43 پیش از این به طور قابل ملاحظه ای در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی طبیعی بیان می شود و بعد از 24 ساعت و 7 روز تیمار با محیط شرطی افزایش می یابد. در مقایسه با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی گروه کنترل، Cx32 و Cx36 به طور قابل توجهی در کشت های تحت محیط شرطی افزایش یافتند و این در حالی بود که بیان آن ها در غیاب محیط شرطی کاهش یافت. Cx47 در هر صورت در هر شرایط غایب بود. در مجموع، سطوح پایه ای بالا و افزایش القا شده بیان Cx43 نشان دهنده پتانسیل سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی برای تمایز آستروسیتی است و این در حالی است که فقدان Cx47 نشان دهنده پتانسیل ضعیف سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی برای تبدیل شدن به اولیگودندروسیت ها است. افزایش Cx32 و Cx36 تحریک شده با محیط شرطی نشان داد که تمایز عصبی یا شبه سلول های شوآن می تواند با استفاده از این استراتژی افزایش یابد. نتایج بیشتر ثابت کرد که سیگنال های محیطی می توانند در جهت تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی یا به سمت عصبی یا به سمت عناصر گلیالی باشند. به عنوان یک نکته، استفاده از محصولات گلیالی موجود در محیط شرطی در مقایسه با عوامل شیمیایی، شرایط فیزیولوژیکی تری را برای تمایز تداعی می کنند. به عنوان یک جمع بندی، بیش بیان کانکسین های عصبی مشخص، قابلیت های بالقوه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی شبه عصبی برای برهمکنش با سلول های عصبی و ریز محیط مجاور را نشان خواهند داد.

Front Physiol. 2018 Nov 29;9:1742. doi: 10.3389/fphys.2018.01742. eCollection 2018.

Conditioned Media From Glial Cells Promote a Neural-Like Connexin Expression in Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells.

Lo Furno D1, Mannino G1, Pellitteri R2, Zappalà A1, Parenti R1, Gili E3, Vancheri C3, Giuffrida R1.

Abstract

The expression of neuronal and glial connexins (Cxs) has been evaluated in adipose-derived mesenchymal stem cells (ASCs) whose neural differentiation was promoted by a conditioned medium (CM) obtained from cultures of olfactory ensheathing cells (OECs) or Schwann cells (SCs). By immunocytochemistry and flow cytometer analysis it was found that Cx43 was already considerably expressed in naïve ASCs and further increased after 24 h and 7 days from CM exposition. Cx32 and Cx36 were significantly improved in conditioned cultures compared to control ASCs, whereas a decreased expression was noticed in the absence of CM treatments. Cx47 was virtually absent in any conditions. Altogether, high basal levels and induced increases of Cx43 expression suggest a potential attitude of ASCs toward an astrocyte differentiation, whereas the lack of Cx47 would indicate a poor propensity of ASCs to become oligodendrocytes. CM-evoked Cx32 and Cx36 increases showed that a neuronal- or a SC-like differentiation can be promoted by using this strategy. Results further confirm that environmental cues can favor an ASC neural differentiation, either as neuronal or glial elements. Of note, the use of glial products present in CM rather than the addition of chemical agents to achieve such differentiation would resemble "more physiological" conditions of differentiation. As a conclusion, the overexpression of typical neural Cxs would indicate the potential capability of neural-like ASCs to interact with neighboring neural cells and microenvironment.

PMID: 30555356
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان