جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  گزینه های موجود و جهت گیری های آینده در ایمنی درمانی گلیوبلاستوما

تاریخ انتشار: جمعه 21 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

گلیوبلاستوما نیازمند رویکردهای درمانی خلاقانه است. ایمنی درمانی برای سرطان به استفاده از سیستم ایمنی برای هدف قرار دادن سلول های بدخیم هدف در بدن بر می گردد. اخیرا چنین ایمنی درمانی هایی در درمان گروه متنوعی از آسیب های سرطانی موفقیت آمیز بوده اند. در نتیجه، بسیاری از درمان های ایمنی جدید برای درمان سرطان مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا قرار گرفته اند و این امر انفجاری در ایمنی درمانی برای درمان سرطان طی سال های گذشته بوده است. با این حال،‌ سرکوب ایمنی گلیوبلاستوما و ریز محیط ایمنی منحصربفرد مغز، ایمنی درمانی ها را برای مغز در مقایسه با سایر سرطان های سیستمیک چالش برانگیزتر کرده اند. در این جا، ما موانع موجود برای ایمنی درمانی موفقیت آمیز گلیوبلاستوما و درمان های ایمنی در حال توسعه را بحث خواهیم کرد. ما کشف و دسته بندی فاکتورهای سرکوب کننده ایمنی در ریز محیط گلیوبلاستوما، تکوین درمان های مبتنی بر واکسن، استفاده از انتقال تجریک شده برای ویروس های کشنده تومور به ریز محیط توموری که منجر به ظهور پاسخ های ایمنی ثانویه می شوند؛ استفاده نوظهور از سلول درمانی های سازشی در درمان گلیوبلاستوما و مرزهای آینده را بحث خواهیم کرد. با درک بهتر چالش های ذاتی ایمنی درمانی برای گلیوبلاستوما، ما ممکن است بزودی موفقیت های بیشتری را برای کارآزمایی های بالینی مبتنی بر ایمنی برای این بیماری های کشنده شاهد باشیم.

Front Oncol. 2018 Dec 5;8:578. doi: 10.3389/fonc.2018.00578. eCollection 2018.

Current Options and Future Directions in Immune Therapy for Glioblastoma.

Lynes J1,2, Sanchez V1, Dominah G1, Nwankwo A1, Nduom E1.

Abstract

Glioblastoma is in need of innovative treatment approaches. Immune therapy for cancer refers to the use of the body's immune system to target malignant cells in the body. Such immune therapeutics have recently been very successful in treating a diverse group of cancerous lesions. As a result, many new immune therapies have gained Food and Drug Administration approval for the treatment of cancer, and there has been an explosion in the study of immune therapeutics for cancer treatment over the past few years. However, the immune suppression of glioblastoma and the unique immune microenvironment of the brain make immune therapeutics more challenging to apply to the brain than to other systemic cancers. Here, we discuss the existing barriers to successful immune therapy for glioblastoma and the ongoing development of immune therapeutics. We will discuss the discovery and classification of immune suppressive factors in the glioblastoma microenvironment; the development of vaccine-based therapies; the use of convection-enhanced delivery to introduce tumoricidal viruses into the tumor microenvironment, leading to secondary immune responses; the emerging use of adoptive cell therapy in the treatment of glioblastoma; and future frontiers, such as the use of cerebral microdialysis for immune monitoring and the use of sequencing to develop patient-specific therapeutics. Armed with a better understanding of the challenges inherent in immune therapy for glioblastoma, we may soon see more successes in immune-based clinical trials for this deadly disease.

PMID: 30568917
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان