جستجو
ورود
  27 خرداد 1398

  اثرات بیس فسفونات ها روی استئونکروز استخوان آرواره:چشم انداز سلول های بنیادی

تاریخ انتشار: جمعه 21 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

استئونکروز آرواره ناشی از بیس فسفونات(BIONJ) یک عارضه جانبی بیس فسفونات ها(BPs) است. اگرچه ابعاد خاص BIONJ مورد مطالعه قرار گرفته است، اثرات بیس فسفونات ها روی تکثیر، تمایز و حفظ سلول های بنیادی دندانی(DSC) به صورتی که برای تکوین BIONJ محسوب شود، ارزیابی نشده است. در مطالعه حاضر، سلول های بنیادی پالپ دندان(DPSCs)، سلول های بنیادی پریودنتال(PDLSCs) و سلول های بنیادی زایای دندان انسانی(hTGSCs) مورد ویژگی یابی قرار گرفته و سپس هز نوع سلول بنیادی با بیس فسفونات های انتخاب شده: زولدرونات(ZOL)، آلندرونات(ALE) و ریزدرونات(RIS) مورد ویژگی یابی قرار گرفتند. اثر منفی روی ظرفیت استخوان زایی سلول های بنیادی پالپ دندان بعد از آزمایش های تمایزی در شرایط برون تنی مشاهده نشده است. بیس فسفونات ها اثر مهاری را روی ظرفیت مهاجرتی سلول های بنیادی اعمال کردند که بوسیله سنجش خراش آزمایشگاهی ثابت شد. رگزایی سلول های اندوتلیالی بوسیله تیمار با بیس فسفونات ها در آنالیزهای تشکیل لوله بلوک شد. در مجموع، اثرات مهاری بیس فسفونات ها روی ظرفیت مهاجرتی سلول های بنیادی دندانی متمرکز شده در مجاورت استخوان آرواره ممکن است دلیل اولیه برای عوارض جانبی بیس فسفونات ها در تکوین فرایند BIONJ باشد. بنابراین، شواهد درون تنی بیشتر برای بررسی ویژگی های سلول های بنیادی پالپ دندان در جانوران تیمار شده با بیس فسفونات ممکن است اهمیت سلول های بنیادی دندانی در تشکیل BIONJ را نشان دهد.

Mol Biol Rep. 2018 Dec 1. doi: 10.1007/s11033-018-4532-x. [Epub ahead of print]

The effects of bisphosphonates on osteonecrosis of jaw bone: a stem cell perspective.

Abdik H1, Avşar Abdik E1, Demirci S2, Doğan A1, Turan D1, Şahin F3.

Abstract

Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw (BIONJ) is a commonly encountered side effect of Bisphosphonates (BPs). Although certain aspects of BIONJ have been studied, the effects of BPs on the proliferation, differentiation, and maintenance of dental stem cells (DSC) in way that might account for development of BIONJ have not been evaluated. In the current study, Dental Pulp Stem Cells (DPSCs), Periodontal Stem Cells (PDLSCs), and human Tooth Germ Stem Cells (hTGSCs) were characterized and then each stem cell type were treated with selected BPs: Zoledronate (ZOL), Alendronate (ALE), and Risedronate (RIS). Negative effect on osteogenesis capacity of DSCs has not been observed after differentiation experiments in vitro. BPs exerted inhibitory effect on the migratory capacities of stem cells confirmed by in vitro scratch assay analysis. Angiogenesis of endothelial cells was blocked by BPs treatment in tube formation analysis. In conclusion, inhibitory effects of BPs on migration capacity of DSCs localized in close proximity to the jaw bone might be the primary reason for the side effects of BPs in the development of BIONJ process. Therefore, further in vivo evidence is required to investigate DSC properties in BP treated animals which might elucidate the importance of DSCs in BIONJ formation.

PMID: 30506511
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان