جستجو
ورود
  28 خرداد 1398

  تولید پیش اولیگودندروسیت ها از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی از طریق بیش بیان میکروRNAی 338

تاریخ انتشار: جمعه 21 دی 1397 | امتیاز: Article Rating

میکروRNAها(miRNAs) بیان ژن را در سطح پس از رونویسی کنترل می کنند و نقش حیاتی را در بسیاری از فرایندهای زیستی مانند تمایز اولیگودندروسیتی بازی می کنند. مطالعات اخیر نشان داده اند که میکروRNAی 338(miR-338) طی فرایند تکوین اولیگودندروسیتی در سیستم عصبی مرکزی بیش بیان می شود؛ این یافته نقش به طور بالقوه مهم miR-338 را در تکوین اولیگودندروسیتی نشان می دهد. برای ارزیابی این فرضیه، ما اثر بیش بیان miR-338 را روی پیشبرد تمایز سلول های پیش ساز اولیگودندروسیتی(OPCs) مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) به پیش اولیگودندروسیت بررسی کردیم. سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی تحت 16 روز تیمار با bFGF، FGF و ODGF-AA به پیش سازهای اولیگودندروسیتی تمایز یافتند. پیش سازهای اولیگودندروسیتی دو قطعی ظاهر شدند و بیان مارکرهای مربوط به این پیش سازها از جمله نستین، olig2، Sox10، PDGFRα و A2B5 بوسیله real-time PCR و ایمنوفلورسنت ثابت شد. سپس پیش سازهای اولیگودندروسیتی بوسیله لنتی ویروس بیان کننده miR-338 ترانسداکت شدند یا با تری یدو تیرونین(T3) برای شش روز تیمار شدند. داده های بدست آمده از real-time PCR و ایمنوفلورسنت نشان داد که مارکرهای پیش اولیگودندروسیتی مانند Sox10، O4 و NBP در سلول های ترانسداکت شده با miR-338 در مقایسه با گروه T3 در سطوح بالاتری بیان شدند. بنابراین، بیش بیان miR-338 در پیش سازهای اولیگودندروسیتی مشتق از iPSCها می تواند تمایز آن ها به پیش اولیگودندروسیت ها را افزایش دهد و می تواند در سلولی درمانی بیماری های مربوط به میلین استفاده شود.

J Cell Biochem. 2018 Dec 23. doi: 10.1002/jcb.28248. [Epub ahead of print]

Derivation of preoligodendrocytes from human-induced pluripotent stem cells through overexpression of microRNA 338.

Nazari B1, Soleimanifar F2, Kazemi M3, Nazari B4, Enderami SE5, Ai A6, Sadroddiny E1, Ebrahimi-Barough S3, Ai J3.

Abstract

MicroRNAs (miRNAs) control gene expression at the posttranscriptional level and have a critical role in many biological processes such as oligodendrocyte differentiation. Recent studies have shown that microRNA 338 (miR-338) is overexpressed during the oligodendrocyte development process in the central nervous system; this finding indicates a potentially important role for miR-338 in oligodendrocyte development. To evaluate this assumption, we studied the effect of miR-338 overexpression on promoting the differentiation of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs), derived from human-induced pluripotent stem cells (hiPSC), into preoligodendrocyte. hiPSCs were differentiated into OPCs after treating for 16 days with basic fibroblast growth factor (BFGF), epidermal growth factor (FGF), and platelet-derived growth factor (PDGF)-AA. Bipolar OPCs appeared and the expression of OPC-related markers, including Nestin, Olig2, Sox10, PDGFRα, and A2B5 was confirmed by real-time polymerase chain reaction (PCR) and immunofluorescence. Then, OPCs were transduced by miR-338 expressing lentivirus or were treated with triiodothyronine (T3) for 6 days. Data obtained from real-time PCR and immunofluorescence experiment indicated that preoligodendrocyte markers such as Sox10, O4, and MBP were expressed at higher levels in transduced cells with miR-338 in comparison with the T3 group. So, the overexpression of miR-338 in iPSC-derived OPCs can promote their differentiation into preoligodendrocyte which can be used in cell therapy of myelin-related diseases.

PMID: 30582206
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان