جستجو
ورود
  01 شهریور 1398

  پیری سلولی در سلول های بنیادی پالپ دندان

تاریخ انتشار: جمعه 12 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

هدف:

 این مطالعه مروری کوتاه اطلاعات موجود در مورد پیری سلول های بنیادی دندانی و در مورد اهداف احتمالی برای تنظیم پیری سلولی را خلاصه سازی می کند.

طراحی:

بررسی ادبیات تحقیق با استفاده از ترکیبی از کلید واژه ها مانند سلول های بنیادی، پیری مکرر، پتانسیل تمایزی، پالپ دندان، فولیکول دندان و لیگامنت پریودنتال انجام گرفت.

نتایج:

 مطالعات گذشته نشان داده است که پیری سلولی در حال تکثیر سلول های بنیادی دندان رخ می دهد. علاوه بر این، پتانسیل تمایزی به طور قابل توجهی در سلول های بنیادی پیر کاهش یافت و سلول های پیر فاکتورهایی را ترشح می کنند که برای سلول های بافت مجاور مضر هستند. علاوه بر این، اهداف بسیاری برای تنظیم پیری سلولی در نظر گرفته شد که از جمله آن ها می توان به مسیرهای مربوط به حس کردن مواد غذایی مانند مسیر 5’ پروتئین کیناز فعال شونده بوسیله منوفسفات آدنوزین(AMPK) اشاره کرد.

جمع بندی:

تنظیم پیری سلولی، نقش حیاتی در استفاده بالینی سلول های بنیادی است. با این حال، هیچ پروتکل کشت سلولی که مانع از پیری سلول های بنیادی دندان شوند در دسترس نیست. بنابراین، اطلاعات بیشتری در مورد فرایندهای مولکولی در سلول های بنیادی قبل و بعد از القای پیری مورد نیاز است.

Arch Oral Biol. 2019 Jan 17;99:150-155. doi: 10.1016/j.archoralbio.2019.01.012. [Epub ahead of print]

Cellular senescence in dental pulp stem cells.

Morsczeck C1.

Abstract

OBJECTIVE:

This short review summarizes our current knowledge about dental stem cell aging and about possible targets for the regulation of cellular senescence.

DESIGN:

A literature search was performed using a combination of keywords, e.g., stem cells, replicative senescence, differentiation potential, dental pulp, dental follicle and periodontal ligament.

RESULTS:

Previous studies have shown that cellular senescence occurs while the proliferation of dental stem cells. Moreover, the differentiation potential was significantly decreased in senescent stem cells and senescent cells secrete also factors that are harmful to the adjacent tissue cells. Moreover, many targets for the regulation of cellular senescence are considered; for example pathways related to the nutrient sensing such as the 5' adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) pathway.

CONCLUSIONS:

The regulation of cellular senescence will play a crucial role in the clinical use of stem cells. However, there is no cell culture protocol available that prevents dental stem cell senescence. Therefore, more knowledge about molecular processes in stem cells is needed before and after the induction of senescence.

Copyright © 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.

PMID: 30685471
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان