جستجو
ورود
  01 شهریور 1398

  تقویت تمایز غضروفی سلول های بنیادی مزانشیمی و ترمیم غضروفی با گرلین

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

فاکتور رشد مبدل بتا(TGF-β) به طور معمول در پروتکل های تمایز غضروفی استفاده شده است، اما این اغلب منجر به بلوغ ناقص کندروسیت های تولید شده است. آنالیز بیان ژن، کمی سازی گلیکوز آمینوگلیکان ها و کلاژن و رنگ آمیزی بافتی برای ارزیابی اثر گرلین انجام شد. مسیرهای پیام رسانی دخیل با مهار کننده ها بررسی شد یا بوسیله shRNAها هدف قرار گرفت. انتقال حفره های مشترک TGF-β با یا بدون گرلین، درون یک مدل رتی نقص غضروفی انجام گرفت تا اثرات درون تنی گرلین را ارزیابی کند. گرلین سطح بیان ژن های SOX9، ACAN و COL II را به طور قابل توجهی تقویت کرد و منجر به سنتز افزایش یافته گلیکوزآمینوگلیکان های سولفاته(sGAG) و کلاژن در شرایط آزمایشگاهی شد. درمان ترکیبی با TGF-β و گرلین به طور هم افزایی فسفریلاسیون ERK1/2 و DMNT3A را تقویت کرد که منجر به بیان افزایش یافته ژن های غضروفی شد. انتقال گرلین در ترکیب با TGF-β بعد از ایمپلنت کردن سلول های بنیادی مزانشیمی  درون مدل رتی نقص استخوانی غضروفی به طور قابل توجهی بازسازی غضروفی de novo تقویت کرد که قابل مقایسه با انتقال TGF-β به تنهایی بود. در مجموع، گرلین می تواند تمایز غضروفی سلول های بنیادی مزانشیمی را در شرایط آزمایشگاهی به طور قابل توجهی تقویت کند و هم چنین می تواند زمانی که در ترکیب با TGF-β استفاده شود، بازسازی غضروف را در شرایط درون تنی تقویت کند.

J Orthop Res. 2019 Jan 15. doi: 10.1002/jor.24224. [Epub ahead of print]

Enhancement of the Chondrogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells and Cartilage Repair by Ghrelin.

Fan L1, Chen J1, Tao Y2, Heng BC3, Yu J4, Yang Z5, Ge Z1.

Abstract

Transforming growth factor beta (TGF-β) is commonly utilized in chondrogenic differentiation protocols, but this often results in incomplete maturation of the derived chondrocytes. Gene expression analysis, quantitation of sulfated glycosaminoglycan and collagen, and histological staining were performed to assess the effects of ghrelin. The signaling pathways involved were investigated with inhibitors or targeted by shRNAs. Joint cavity delivery of TGF-β with or without ghrelin, within a rat cartilage defect model was performed to evaluate the in vivo effects of ghrelin. Ghrelin dramatically enhanced gene expression levels of SOX9, ACAN and COL II and resulted in increased synthesis of sulfated glycosaminoglycan (sGAG) and collagen in vitro. Combined treatment with TGF-β and ghrelin synergistically enhanced the phosphorylation of ERK1/2 and DMNT3A, which accounted for increased expression of chondrogenic genes. Delivery of ghrelin in combination with TGF-β after MSC implantation within a rat osteochondral defect model significantly enhanced de novo cartilage regeneration, as compared to delivery with TGF-β alone. In conclusion, ghrelin could significantly enhance MSC chondrogenic differentiation in vitro and can also enhance cartilage regeneration in vivo when used in combination with TGF-β. This article is protected by copyright. All rights reserved.

PMID: 30644571
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان