جستجو
ورود
  04 شهریور 1398

  وزیکول های خارج سلولی نتایج عملکردی بهبود یافته غضروف مهندسی شده از هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی/کندروسیت ها را وساطت می کند

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

مطالعات اخیر متعدد نشان داده است که هم کشتی کندروسیت ها با سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(MSCs) غضروف زایی آن ها را بهبود می بخشد. این نشان می دهد که ارتباطات بین سلولی در تعیین سرنوشت سلول های گیرنده و/یا بازبرنامه ریزی وضعیت متابولیکی برای حمایت از عملکرد تمایز یافته نقش دارند. در حالی که این فرایند هم کشتی متقاعد کننده است، القای افتراقی کندروسیتی کندروسیت های ناحیه ای روی هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی، ذات محموله مولکولی و مکانیسم های انتقالی آن ها نامشخص باقی مانده است. در این جا، ما نشان می دهیم که کندروسیت های جوان در هم کشتی با سلول های بنیادی مزانشیمی بالغ تمایز عملکردی را افزایش را افزایش می دهند و تولید ماتریکس را بهبود می بخشند. علاوه بر این ما نشان می دهیم که نزدیکی زیاد بین دو نوع سلول یک پیش نیاز برای این پاسخ است و نتایج این برهمکنش زنده مانی، غضروف زایی، تشکیل ماتریکس و هموستازی را در سلول های بنیادی مزانشیمی گیرنده بهبود می بخشد. علاوه بر این، ما انتقال محتوای درون سلولی از کندروسیت ها به سلول های بنیادی مزانشیمی مجاور را مشاهده کردیم و نشان دادیم که مهار انتقال وزیکول های خارج سلولی(EV)، اثرات هم افزایی هم کشتی را بلوک می کند و وزیکول های خارج سلولی را به عنوان مد اولیه ارتباط در این هم کشتی ها معرفی می کند. این یافته ها تکوین عوامل درمانی و سیستم های انتقالی موثرتر برای پیشبرد ترمیم غضروف را به جلو می برند.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jan 15. pii: 201815447. doi: 10.1073/pnas.1815447116. [Epub ahead of print]

Extracellular vesicles mediate improved functional outcomes in engineered cartilage produced from MSC/chondrocyte cocultures.

Kim M1,2,3, Steinberg DR1,3, Burdick JA2, Mauck RL4,2,3.

Abstract

Several recent studies have demonstrated that coculture of chondrocytes (CHs) with bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs) improves their chondrogenesis. This implies that intercellular communication dictates fate decisions in recipient cells and/or reprograms their metabolic state to support a differentiated function. While this coculture phenomenon is compelling, the differential chondroinductivity of zonal CHs on MSC cocultures, the nature of the molecular cargo, and their transport mechanisms remains undetermined. Here, we demonstrate that juvenile CHs in coculture with adult MSCs promote functional differentiation and improved matrix production. We further demonstrate that close proximity between the two cell types is a prerequisite for this response and that the outcome of this interaction improves viability, chondrogenesis, matrix formation, and homeostasis in the recipient MSCs. Furthermore, we visualized the transfer of intracellular contents from CHs to nearby MSCs and showed that inhibition of extracellular vesicle (EV) transfer blocks the synergistic effect of coculture, identifying EVs as the primary mode of communication in these cocultures. These findings will forward the development of therapeutic agents and more effective delivery systems to promote cartilage repair.

PMID: 30647113
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان