جستجو
ورود
  04 شهریور 1398

  تکه اپی تلیومی رنگدانه شبکیه مشتق از سلول های بنیادی درجه بالینی، تخریب شبکیه را در جوندگان و خوک ها نجات می دهد

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

پیشرفت قابل ملاحظه ای در تست اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی(EPE) به عنوان درمان بالقوه برای تخریب ماکولای وابسته به سن(AMD) صورت گرفته است. با این حال، گزارش های اخیر موتاسیون های انکوژن در سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) حاکی از نیاز مبرم به تولید و اعتبار بخشی عملکردی RPE‌مشتق از iPSCs و با درجه بالینی قبل از پیوند است. در این جا، ما iPSCهای با درجه بالینی و بدون موتاسیون انکوژن را از سه بیمار مبتلا به AMD تولید کردیم و آن ها را روی داربست های زیست تخریب پذیر به تکه های iPSC-RPE با درجه بالینی تمایز دادیم. اعتبار بخشی عملکردی تکه های iPSC-RPE با درجه بالینی، ویژگی های خاصی را نشان داد که در مقایسه با پچ های غیر قابل پیوند، قابل پیوند تشخیص داده شدند. در مقایسه با سلول های RPE سوسپانس، رویکرد داربست زیست تخریب پذیر ما، یکپارچگی و عملکردی بودن تکه های RPE را در رت ها و در یک مدل خوکی آسیب RPE ناشی از لیزر که شرایط چشم شبه AMD‌را تقلید می کند، بهبود بخشید. نتایج ما نشان می دهد که اعتبار بخشی عملکردی پیش درمانگاهی تکه های iPSC-RPE تولید شده در این جا، ممکن است در نهایت برای ارزیابی بهینه سازی درمان های مبتنی بر iPSC اتولوگ مفید باشد.

Sci Transl Med. 2019 Jan 16;11(475). pii: eaat5580. doi: 10.1126/scitranslmed.aat5580.

Clinical-grade stem cell-derived retinal pigment epithelium patch rescues retinal degeneration in rodents and pigs.

Sharma R1, Khristov V2, Rising A2, Jha BS1, Dejene R1, Hotaling N1, Li Y3, Stoddard J4, Stankewicz C5, Wan Q2, Zhang C2, Campos MM6, Miyagishima KJ2, McGaughey D7, Villasmil R8, Mattapallil M9, Stanzel B10, Qian H3, Wong W11, Chase L5, Charles S12, McGill T4, Miller S2, Maminishkis A2, Amaral J13, Bharti K14.

Abstract

Considerable progress has been made in testing stem cell-derived retinal pigment epithelium (RPE) as a potential therapy for age-related macular degeneration (AMD). However, the recent reports of oncogenic mutations in induced pluripotent stem cells (iPSCs) underlie the need for robust manufacturing and functional validation of clinical-grade iPSC-derived RPE before transplantation. Here, we developed oncogenic mutation-free clinical-grade iPSCs from three AMD patients and differentiated them into clinical-grade iPSC-RPE patches on biodegradable scaffolds. Functional validation of clinical-grade iPSC-RPE patches revealed specific features that distinguished transplantable from nontransplantable patches. Compared to RPE cells in suspension, our biodegradable scaffold approach improved integration and functionality of RPE patches in rats and in a porcine laser-induced RPE injury model that mimics AMD-like eye conditions. Our results suggest that the in vitro and in vivo preclinical functional validation of iPSC-RPE patches developed here might ultimately be useful for evaluation and optimization of autologous iPSC-based therapies.

PMID: 30651323
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان