جستجو
ورود
  04 شهریور 1398

  مروری مختصر: عضلات اسکلتی به عنوان یک مسیر انتقالی برای سلول های استرومایی مزانشیمی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های استرومایی مزانشیمی(MSCs) ظرفیت زیادی را برای تعدیل یک محیط کاتابولیک به سمت ترمیم بافت نشان داده اند. سرنوشت، پراکنش زیستی و زمان سکنی گزیدن سلول های بنیادی مزانشیمی منتقل شده به صورت درون تنی به میزان زیادی به انتخاب مسیر انتقال سلول بستگی دارد. انتقال درون عضلانی سلول های بنیادی مزانشیمی از نظر بالینی بی خطر است و برای درمان موثر پاتولوژی های موضعی استفاده شده است. یافته های اخیر نشان داده است که سکرتوم سلول های بنیادی مزانشیمی منتقل شده به صورت درون تنی وارد جریان خون شده و اثرات سیستمیکی را روی اندام های دور می گذارد. علاوه بر این، بافت عضلانی یک محل اسکان بی خطر را برای سلول های بنیادی مزانشیمی منتقل شده ارائه می کند و یک زمان سکنی گزینی از نظر ترشحی فعال و طولانی را در مقایسه با سایر مسیرهای انتقالی ارائه می کند. با این حال، تناقضاتی در مورد سرنوشت سلول های بنیادی مزانشیمی بعد از انتقال درون عضلانی و بویژه بدرون جایگاه آسیب با سرنخ های پیش التهابی وجود دارد. این مطالعه مروری بدنبال ارائه یک نگاه اجمالی مختصر روی سرنوشت و کارایی سلول های بنیادی مزانشیمی منتقل شده به صورت درون عضلانی و شناسایی چالش های است که نیازمند ارزیابی بیشتر برای سازش پذیری این مسیر امیدوار کننده در درمان بیماری های سیستمیک است.

Stem Cells Transl Med. 2019 Feb 5. doi: 10.1002/sctm.18-0208. [Epub ahead of print]

Concise Review: Skeletal Muscle as a Delivery Route for Mesenchymal Stromal Cells.

Hamidian Jahromi S1,2, Davies JE1,2.

Abstract

Mesenchymal stromal cells (MSCs) have demonstrated extensive capacity to modulate a catabolic microenvironment toward tissue repair. The fate, biodistribution, and dwell-time of the in vivo delivered MSCs largely depend on the choice of the cell delivery route. Intramuscular (IM) delivery of MSCs is clinically safe and has been used for the effective treatment of local pathologies. Recent findings have shown that the secretome of the IM-delivered MSCs enters the circulation and provides systemic effects on distant organs. In addition, muscle tissue provides a safe residence for the delivered MSCs and an extended secretorily active dwell-time compared with other delivery routes. There are, however, controversies concerning the fate of MSCs post IM-delivery and, specifically, into an injured site with proinflammatory cues. This review seeks to provide a brief overview of the fate and efficacy of IM-delivered MSCs and to identify the gaps that require further assessment for adoption of this promising route in the treatment of systemic disease. Stem Cells Translational Medicine 2019;00:1-11.

PMID: 30720934
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان