جستجو
ورود
  04 شهریور 1398

  بهینه سازی روشی برای تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی بدون الحاق ویروسی از خون محیطی انسانی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 بهمن 1397 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از خون محیطی انسان یک راه مطمئن و کمتر تهاجمی را برای بدست آوردن iPSCهای مختص بیمار ارائه می دهد. وکتور اپی زومال یکی از بهترین رویکردها برای بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک به وضعیت پرتوانی آن ها است که بدلیل سادگی و مقرون به صرفه بودن آن ها است. با این حال، کارایی بازبرنامه ریزی سلول های خون محیطی با وکتور اپی زومال، در مقایسه با خون بند ناف و سلول های مغز استخوان نسبتا پایین است.

روش ها:

 در مطالعه حاضر، iPSC بدون الحاق از طریق یک تکنولوژی اپی زومال از خون محیطی تولید شدند. ما جداسازی و کشت سلول های تک هسته ای، پروموتورهای وکتور اپی زومال و  یک ترکیب از فاکتورهای رونویسی را برای بهبود کارایی بازبرنامه ریزی بهینه سازی کردیم.

نتایج:

 در این جا، ما کارایی تولید iPSCهای بدون الحاق از سلول های تک هسته ای خون محیطی انسانی را بوسیله بهینه سازی روش جداسازی سلول های تک هسته ای از خون محیطی و تعدیل یکپارچه سازی محیط کشت و تنظیم مدت زمان کشت و ترکیب وکتورهای مختلف اپی زومال بهبود بخشیدیم.

جمع بندی:

 با این پروتکل بهینه سازی شده، یک مجموعه با ارزش برای ذخیره سازی iPSCهای خاص بیمار ایجاد می شود.

Stem Cell Res Ther. 2018 Jun 15;9(1):163. doi: 10.1186/s13287-018-0908-z.

Optimizing the method for generation of integration-free induced pluripotent stem cells from human peripheral blood.

Gu H1,2, Huang X3, Xu J1, Song L3, Liu S1, Zhang XB1, Yuan W1, Li Y4,5.

Abstract

BACKGROUND:

Generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from human peripheral blood provides a convenient and low-invasive way to obtain patient-specific iPSCs. The episomal vector is one of the best approaches for reprogramming somatic cells to pluripotent status because of its simplicity and affordability. However, the efficiency of episomal vector reprogramming of adult peripheral blood cells is relatively low compared with cord blood and bone marrow cells.

METHODS:

In the present study, integration-free human iPSCs derived from peripheral blood were established via episomal technology. We optimized mononuclear cell isolation and cultivation, episomal vector promoters, and a combination of transcriptional factors to improve reprogramming efficiency.

RESULTS:

Here, we improved the generation efficiency of integration-free iPSCs from human peripheral blood mononuclear cells by optimizing the method of isolating mononuclear cells from peripheral blood, by modifying the integration of culture medium, and by adjusting the duration of culture time and the combination of different episomal vectors.

CONCLUSIONS:

With this optimized protocol, a valuable asset for banking patient-specific iPSCs has been established.

PMID: 29907164
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان