جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  نیچ سلول های بنیادی مغز استخوان در خون ساز طبیعی و بدخیم

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

نیچ خون ساز از سلول های اندوتلیالی، انواع مختلف سلول های استرومایی مزانشیمی و مگاکاریوسیت ها تشکیل شده است و در جهت حمایت از بقا، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی خون ساز طبیعی (HSCs) عمل می کند. شواهد فراوان بدست آمده از طیف وسیع بدخیمی های خونی، این مفهوم که نیچ در پاتوژنز خون سازی بدخیم نیز مشارکت می کند، حمایت می کند و به طور متفاوتی به جای تکوین سلول های خونی طبیعی از سلول های بنیادی یا پیش ساز بدخیم حمایت می کند. در سال 2005، گزارش شد که بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو حامل موتاسیون های اکتسابی فعال missense V617F مربوط به کیناز Janus پیام رسانی سیتوکین-2(JAKJAK2V617F عملا در همه بیماران پلی سیتمیا و نیمی از بیماران با ترومبوسیتمیا و میلوفیبروز اولیه وجود دارند. با استفاده از روش های برون تنی و درون تنی، چندین پژوهشگر نشان داده اند که علاوه بر تکثیر مستقل از سیتوکین در سلول های بنیادی خون ساز، JAK2V617F با تغییر نیچ خون ساز در ایجاد این نئوپلاسم ها مشارکت می کنند. نقش هم سلول های اندوتلیالی و هم مگاکاریوسیت های حامل JAK2V617F ارائه خواهد شد که شامل تغییر تولید سیتوکین ها درون نیچ است و منجر به حمایت افتراقی آن ها از سلول های بنیادی حامل جهش کینازی در مقایسه با همتایان طبیعی آن ها می شود و به سلول های بنیادی یک مقاومت پرتویی نسبی را اعطا می کند. همبستگی بالینی این یافته ها و هم چنین کاربردهای درمانی آن ها بحث خواهد شد.

Ann N Y Acad Sci. 2019 Feb 14. doi: 10.1111/nyas.14028. [Epub ahead of print]

The marrow stem cell niche in normal and malignant hematopoiesis.

Kaushansky K1, Zhan H1.

Abstract

The hematopoietic niche is composed of endothelial cells, mesenchymal stromal cells of several types, and megakaryocytes, and functions to support the survival, proliferation, and differentiation of normal hematopoietic stem cells (HSCs). An abundance of evidence from a range of hematological malignancies supports the concept that the niche also participates in the pathogenesis of malignant hematopoiesis, differentially supporting malignant stem or progenitor cells over that of normal blood cell development. In 2005, patients with myeloproliferative neoplasms were reported to harbor an acquired, activating, missense V617F mutation of the cytokine-signaling Janus kinase (JAK)-2, JAK2V617F , present in virtually all patients with polycythemia vera and half of patients with essential thrombocythemia and primary myelofibrosis. Using both in vitro and in vivo methods, several investigators have shown that in addition to driving cytokine-independent proliferation in HSCs, JAK2V617F contributes to these neoplasms by altering the hematopoietic niche. The role of both endothelial cells and megakaryocytes bearing JAK2V617F will be presented, which involves altering cytokine production within the niche, resulting in their differential support of mutant kinase-bearing stem cells over their normal counterparts, and imparting relative radiation resistance to stem cells. The clinical correlates of these findings will be discussed, as will their therapeutic implications.

PMID: 30767234
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان