جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  اندوتلیوم مغزی مشتق از iPSC عملکرد سدی با ثبات و طولانی مدتی را در داربست های هیدروژلی پرفیوژ شده نشان می دهند

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

نیاز عمیقی به سازه های بافتی آزمایشگاهی دارای عملکرد و زیست تقلید مربوط به سد خونی-مغزی انسانی و واحدهای عصبی عروقی(NVU) برای مدل سازی بیماری های و شناسایی مداخلات درمانی وجود دارد. در این جا، ما نشان می دهیم که سلول های اندوتلیالی ریز عروق مغزی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs-BMECs)، زمانی که در کانال های سه بعدی درون هیدروژل های ژلاتینی کشت می شوند، عملکرد سدی قوی را نشان می دهند. ما نشان دادیم که BMECهای کشت شده در سه بعدی تحت شرایط پرفیوژن(دینامیک)، نسبت به سلول های اندوتلیالی سیاهرگ بند ناف و سلول های اندوتلیالی ریز عروق درمی انسانی به عنوان کنترل، 10 تا 100 برابر کمتر به سدیم فلوئورسین، دکستران سه کیلو دالتن و آلبومین نفوذ پذیر هستند و BMECها عملکرد سدی شان را برای 21 روز حفظ کردند. آنالیز اتصالات سلول-سلول الگوی بیان حمایت کننده تشکیل سد را نشان داد. در نهایت، فعالیت انتقالی خروجی برای بیش از سه هفته در کشت دینامیک حفظ شد. در مجموع، این کار پایه ای را برای تکوین مدل های آزمایشگاهی سه بعدی نمایشگر از واحدهای عصبی عروقی ساخته شده از iPSCها ارائه می دهد.

Stem Cell Reports. 2019 Jan 31. pii: S2213-6711(19)30011-6. doi: 10.1016/j.stemcr.2019.01.009. [Epub ahead of print]

iPSC-Derived Brain Endothelium Exhibits Stable, Long-Term Barrier Function in Perfused Hydrogel Scaffolds.

Faley SL1, Neal EH2, Wang JX3, Bosworth AM3, Weber CM3, Balotin KM3, Lippmann ES4, Bellan LM5.

Abstract

There is a profound need for functional, biomimetic in vitro tissue constructs of the human blood-brain barrier and neurovascular unit (NVU) to model diseases and identify therapeutic interventions. Here, we show that induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived human brain microvascular endothelial cells (BMECs) exhibit robust barrier functionality when cultured in 3D channels within gelatin hydrogels. We determined that BMECs cultured in 3D under perfusion conditions were 10-100 times less permeable to sodium fluorescein, 3 kDa dextran, and albumin relative to human umbilical vein endothelial cell and human dermal microvascular endothelial cell controls, and the BMECs maintained barrier function for up to 21 days. Analysis of cell-cell junctions revealed expression patterns supporting barrier formation. Finally, efflux transporter activity was maintained over 3 weeks of perfused culture. Taken together, this work lays the foundation for development of a representative 3D in vitro model of the human NVU constructed from iPSCs.

PMID: 30773484
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان