جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  ارزیابی مقایسه ای ظرفیت استخوان زایی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی مشتق از مغز استخوان و بافت بند ناف

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای در زمینه طب بازساختی مورد استفاده قرار گرفته اند. سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی(BMSCs) شایع ترین نوع سلول مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان هستند. با این حال، تنوع و تعداد سلول BMSCها ارتباط منفی با سن اهدا کننده دارد و فرایند استخراج این سلول ها نیز دردناک است و به همین دلیل این روش به طور وسیعی مورد استفاده قرار نمی گیرد. از آن جایی که سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف انسانی(UCMSCs) ممکن است به طور ارزان تر و نامحدودتری بدست آیند، مطالعه حاضر پتانسیل بازسازی کنندگی UCMSCs و BMSCs را برای تعیین این که آیا UCMSCها می توانند به عنوان نوعی سلول جدید برای بازسازی استخوان استفاده شوند یا خیر، ارزیابی و مقایسه کرد. در مطالعه حاضر، تکثیر و ظرفیت استخوان زایی UCMSCs و BMSCs در شرایط برون تنی مقایسه شد. سلول های UCMSCs و BMSCs به ترتیب با سیمان کلسیم فسفات زیست فعال شده با سوراخ های بزرگ ترکیب شدند و پتانسیل بازسازی کنندگی استخوان آن ها با بررسی ظرفیت آن ها برای تشکیل استخوان اکتوپیک(نابجا) در مدل موشی nude و هم چنین کارایی آن ها در مدل رتی نقص استخوان ساق(tibia) تعیین شد. گسترده بازسازی استخوان بوسیله X-ray، آنالیزهای بافت شناسی و ایمنوهیستوشیمی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که UCMSCها پتانسیل تمایز استخوانی خوبی همانند BMSCها نشان می دهند و UCMSCها قادرند در بازسازی استخوان و عروق خونی مشارکت کنند. علاوه بر این، تفاوت قابل توجهی بین UCMSCs و BMSCs از منظر اثر بازسازی کنندگی استخوان آن ها مشاهده نشد.

Exp Ther Med. 2019 Jan;17(1):764-772. doi: 10.3892/etm.2018.6975. Epub 2018 Nov 16.

Comparative evaluation of the osteogenic capacity of human mesenchymal stem cells from bone marrow and umbilical cord tissue.

Wang Q1, Zhao G1, Xing Z1, Zhan J1, Ma J1.

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) have been extensively investigated in the field of regenerative medicine. Human bone MSCs (BMSCs) have become a common type of seed cell for bone tissue engineering. However, the viability and cell number of BMSCs are negatively correlated with donor age, and as the extraction process is painful, this method has not been widely used. As human umbilical cord MSCs (UCMSCs) may be harvested inexpensively and inexhaustibly, the present study evaluated and compared the regenerative potential of UCMSCs and BMSCs to determine whether UCMSCs may be used as a novel cell type for bone regeneration. In the present study, the proliferation and osteogenic capacity of BMSCs and UCMSCs was compared in vitro. BMSCs and UCMSCs were respectively combined with biofunctionalized macroporous calcium phosphate cement, and their bone regenerative potentials were determined by investigating their capacity for ectopic bone formation in a nude mouse model as well as their efficacy in a rat model of tibia bone defect. The extent of bone regeneration was examined by X-ray, histological and immunohistochemical analyses. The results revealed that UCMSCs exhibited a good osteogenic differentiation potential, similarly to that of BMSCs, and that UCMSCs were able to contribute to the regeneration of bone and blood vessels. Furthermore, no significant differences were identified between BMSCs and UCMSCs in terms of their bone regenerative effect.

PMID: 30651861
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان