جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  مشارکت بالقوه BIRC5 در حفظ پرتوانی و تمایز سلولی سلول های بنیادی انسانی

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

ژن BIRC5 یک پروتئین surviving عضو خانواده کلاس سه مهار کننده های آپوپتوزی(IAP) را کد می کند. این پروتئین یک نقش دو گانه دارد. ابتدا، مرگ سلولی را تنظیم می کند و دوم برای پیشبرد میتوز به عنوان یک تنظیم کننده مهم عمل می کند، هر چند عملکرد تنظیمی فیزیولوژیک آن به طور کامل درک نشده است. مطالعات بسیاری نشان داده اند و ثابت کرده اند که surviving در بافت های بالغ طبیعی وجود ندارد و این در حالی است که در بسیاری از بافت های سرطانی بیش بیان آن گزارش شده است. اطلاعات اندکی در مورد اهمیت بیان BIRC5 در سلول های بنیادی انسانی بالغ طبیعی در دست است. این مقاله، مطالعه و تجزیه و تحلیل بیان survivin را در سطح رونویسی با استفاده از روش qPCR در سلول های بنیادی خون ساز مشتق از خون محیطی متحرک شده با فاکتور رشد گرانولوسیتی، سلول های چسبنده مشتق از بند ناف و سلول های بنیادی مغز استخوان طبیعی ارائه می دهد. بیان این ژن در خون افراد سالم طبیعی را نیز ارزیابی کرد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد در صورتی که بیان پایین تری از ژن BIRC5 وجود داشته باشد سلول های بالغ تری وجود دارد. پایین ترین بیان در سلول های خون محیطی مشاهده شد، در حالی که بالاترین در سلول های مغز استخوان طبیعی وجود داشت. سلول های CD34 و CD105 مثبت در جایی مشاهده شد که بیان BIRC5 بالاتری وجود داشت. سلول های بنیادی مشتق از کشت سلولی بیان BIRC5 بالاتری را نشان دادند. این مطالعه مشارکت BIRC5 مربوط به خانواده IAP را در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک غیر از مهار آپوپتوز را نشان می دهد. اثر احتمالی BIRC5 روی تکثیر سلولی، مشارکت در چرخه سلولی، تمایز سلولی، بقا و حفظ سلول های بنیادی نشان داده شد. مطالعه ما نشان می دهد که BIRC5 ممکن است مسئول شرایط پرتوانی سلول های بنیادی باشد و بیان بالای آن ممکن است مسئول تمایز زدایی سلول های توموری باشد.

Oxid Med Cell Longev. 2019 Jan 10;2019:8727925. doi: 10.1155/2019/8727925. eCollection 2019.

Potential Involvement of BIRC5 in Maintaining Pluripotency and Cell Differentiation of Human Stem Cells.

Gil-Kulik P1, Krzyżanowski A2, Dudzińska E3, Karwat J1, Chomik P1, Świstowska M1, Kondracka A2, Kwaśniewska A2, Cioch M4, Jojczuk M5, Nogalski A5, Kocki J1.

Abstract

The BIRC5 gene encodes a survivin protein belonging to class III of inhibitors of apoptosis, IAP. This protein serves a dual role. First, it regulates cell death, and second, it is an important regulator of mitosis progression, although its physiological regulatory function has not been fully understood. Many studies have shown and confirmed that survivin is practically absent in mature tissues in nature, while its overexpression has been reported in many cancerous tissues. There is little information about the significance of BIRC5 expression in normal adult human stem cells. This paper presents the study and analysis of survivin expression at the transcription level using qPCR method, in hematopoietic stem cells from peripheral blood mobilized with a granulocyte growth factor, adherent cells derived from the umbilical cord, and normal bone marrow stem cells. The expression of this gene was also examined in the blood of normal healthy individuals. The results of the analysis have shown that the more mature the cells are, the lower the expression of the BIRC5 gene is. The lowest expression has been found in peripheral blood cells, while the highest in normal bone marrow cells. The more the CD34+ and CD105 cells in the tested material are, the higher the BIRC5 expression is. Stem cells from cell culture show higher BIRC5 expression. The study confirms the involvement of BIRC5 from the IAP family in many physiological processes apart from apoptosis inhibition. The possible effect of BIRC5 on cell proliferation; involvement in cell cycle, cell differentiation, survival, and maintenance of stem cells; and the possible effect of IAP on the antineoplastic properties of mesenchymal stem cells have been demonstrated. Our research suggests that BIRC5 may be responsible for the condition of stem cell pluripotency and its high expression may also be responsible for the dedifferentiation of tumor cells.

PMID: 30774747
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان