جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  نقش وابسته به تلومر و مستقل از تلومر RAP1 در تنظیم هموستازی سلول های بنیادی انسانی

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

RAP1 یک پروتئین متصل شونده تلومر شناخته شده است، اما عملکرد آن در سلول های بنیادی نامشخص باقی مانده است. در این جا ما سلول های بنیادی جنینی انسانی ناقص برای RAP1 را با استفاده از تکنیک CRISPR/CAS9 تولید کردیم و سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(hMSCs) و سلول های بنیادی عصبی(hNSCs) ناقص برای RAP1 را از طریق تمایز مستقیم بدست آوردیم. در هر دو سلول بنیادی مزانشیمی و سلول بنیادی عصبی ناقص برای RAP1، نه تنها طول تلومر به صورت منفی تنظیم شد بلکه ا تنظیم وضعیت متیلاسیون پروموتور ژنی آن به عنوان یک تنظیم کننده رونویسی RELN نیز عمل کرد. نقصان RAP1 خودنوزایی را تقویت کرد و پیری را در hMSCها به تاخیر انداخت اما در مورد hNSCها این گونه نبود که نشان دهنده اثرات پیچیده خاص رده ای RAP1 در سلول های بنیادی بالغ بود. در مجموع، این نتایج برای اولین بار نشان می دهد که RAP1 در تنظیم هموستازی سلول بنیادی انسانی نقش های تلومری و غیر تلومری را بازی می کند.

Protein Cell. 2019 Feb 22. doi: 10.1007/s13238-019-0610-7. [Epub ahead of print]

Telomere-dependent and telomere-independent roles of RAP1 in regulating human stem cell homeostasis.

Zhang X1,2,3, Liu Z1,3, Liu X1, Wang S2,4,5, Zhang Y4,3, He X2, Sun S4, Ma S4, Shyh-Chang N1,3,5, Liu F6,3,5, Wang Q6,3,5, Wang X4,3,5, Liu L7, Zhang W8,9,10,11, Song M12,13,14, Liu GH15,16,17,18,19,20, Qu J21,22,23.

Abstract

RAP1 is a well-known telomere-binding protein, but its functions in human stem cells have remained unclear. Here we generated RAP1-deficient human embryonic stem cells (hESCs) by using CRISPR/Cas9 technique and obtained RAP1-deficient human mesenchymal stem cells (hMSCs) and neural stem cells (hNSCs) via directed differentiation. In both hMSCs and hNSCs, RAP1 not only negatively regulated telomere length but also acted as a transcriptional regulator of RELN by tuning the methylation status of its gene promoter. RAP1 deficiency enhanced self-renewal and delayed senescence in hMSCs, but not in hNSCs, suggesting complicated lineage-specific effects of RAP1 in adult stem cells. Altogether, these results demonstrate for the first time that RAP1 plays both telomeric and nontelomeric roles in regulating human stem cell homeostasis.

PMID: 30796637
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان