جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  دیدگاه های جدید در مورد نقش گذار اپی تلیالی-مزانشیمی طی پیری

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

گذار اپی تلیالی-مزانشیمی(EMT) یک فرایند سلولی است که به موجب آن سلول های اپی تلیالی متحمل یک تغییر فنوتیپی به ذات طبیعی مزانشیمی است. گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به طور فزاینده ای به عنوان یک فرایند ضروری برای فیبروژنز بافتی طی بیماری و پیری طبیعی مورد شناسایی قرار گرفته است. سطح بالاتر پروتئین های گذار اپی تلیالی-مزانشیمی در بافت های پیر شده دخالت گذار اپی تلیالی-مزانشیمی به عنوان دلیل احتمالی و/یا نتیجه فرایند پیری را حمایت می کند. در این جا، ما تاکید خواهیم کرد که درک فعلی از گذار اپی تلیالی-مزانشیمی از تغییرات فنوتیپی که طی پیری طبیعی یا پاتوژنز اتفاق می افتد را حمایت می کند و اثر تنظیم نامناسب گذار اپی تلیالی-مزانشیمی در هموستازی بافتی و عملکرد سلول های بنیادی را پوشش می دهد.

Int J Mol Sci. 2019 Feb 19;20(4). pii: E891. doi: 10.3390/ijms20040891.

New Insights into the Role of Epithelial⁻Mesenchymal Transition during Aging.

Santos F1, Moreira C2, Nóbrega-Pereira S3,4, Bernardes de Jesus B5.

Abstract

Epithelial⁻mesenchymal transition (EMT) is a cellular process by which differentiated epithelial cells undergo a phenotypic conversion to a mesenchymal nature. The EMT has been increasingly recognized as an essential process for tissue fibrogenesis during disease and normal aging. Higher levels of EMT proteins in aged tissues support the involvement of EMT as a possible cause and/or consequence of the aging process. Here, we will highlight the existing understanding of EMT supporting the phenotypical alterations that occur during normal aging or pathogenesis, covering the impact of EMT deregulation in tissue homeostasis and stem cell function.

PMID: 30791369
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان