جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  استاندارد سازی و ارزیابی کیفی برای سلول های بنیادی مزانشیمی با درجه بالینی از بافت چربی انسانی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

سلول های بنیادی مزانشیمی پتانسیل زیادی برای استفاده در درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی دارند، با این حال، یک نیاز به ایجاد دوز سلولی درمانی وجود دارد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی، عمدتا به دلیل فراوانی باالقوه، اثر تعدیل کنندگی ایمنی و پتانسیل تمایزی قابل توجه شان، امیدوار کننده هستند. با این وجود، طی تکثیر آزمایشگاهی آن ها و به دلیل بروز ناپایداری ژنتیکی ممکن است پیری اتفاق بیافتند. بنابراین، رسیدن به یک تعادل ایده آل بین رشد سلول های بنیادی مزانشیمی، کیفیت و یکپارچگی ژنتیکی قبل از استفاده بالینی از آن ها مهم است.

روش ها:

کسر استرومایی عروقی از بافت امنتوم بیمارانی که به دلیل چاقی زیاد متحمل لیپوساکشن شده بودند بدست آمد. این مطالعه یک پروتکل سیستمی بسته را استانداردسازی کرد که می تواند برای تولید سلول های بنیادی با درجه بالینی استفاده شود. مراحل رشد سلول و ویژگی یابی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی به همراه پایداری کروموزومی در این کشت های آزمایشگاهی ارزیابی شد.

نتایج:

سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی، مورفولوژی دوکی شکل شان را حفظ کردند و توانستند تکثیر کرده و خودنوزایی کنند که این امر مناسب بودن آن ها برای کشت آزمایشگاهی و تولید سلول های بنیادی مزانشیمی با درجه بالینی را نشان داد. ایمنوفنوتیپینگ نشان می دهد که سلول ها کلاستر تمایزی CD73/CD90/CD105(مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی) را بیان می کنند و این در حالی است که فاقد CD34/CD45/HLA-DR (مارکرهای سلول های بنیادی خون ساز) هستند. مطالعه چرخه سلولی کینتیک رشد تحت شرایط کشت آزمایشگاهی را نشان داد. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی بوسیله G-Binding کروموزومی که نشان دهنده ثبات ژنتیکی در پاساژ 5 است، کاریوتایپ سلولی طبیعی را بیان کرد. هم چنین سلول های بنیادی مزانشیمی تمایز سه رده ای را نشان دادند.

جمع بندی:

 در دسترس بودن بافت چربی به فراوانی یک مزیت بزرگ کاربرهای بالینی است. علاوه بر این، ویژگی یابی دقیق سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی، ثبات ژنومی آن ها و پتانسیل تمایزی کسر استرومایی عروقی بافت چربی انسانی به بازسازی و ترمیم بافت کمک خواهد کرد.

Hematol Transfus Cell Ther. 2019 Jan-Mar;41(1):7-16. doi: 10.1016/j.htct.2018.05.001. Epub 2018 Jun 19.

Standardization and quality assessment for clinical grade mesenchymal stem cells from human adipose tissue.

Debnath T1, Chelluri LK2.

Abstract

Background:

Mesenchymal stem cells have immense potential in stem cell-based therapies, however there is a pre-requisite to develop a curative cell dose. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells are promising mainly due to their potential abundance, immunomodulatory effect and remarkable differentiation potential. Nevertheless, senescence may develop during their in vitro expansion due to the incidence of genetic instability. Hence, it is important to attain an ideal balance between mesenchymal stem cell growth, quality and genetic integrity before their clinical use.

Methods:

Stromal vascular fraction was obtained from omentum tissue of patients undergoing liposuction procedures for morbid obesity. This study standardized a closed system protocol which can be utilized for clinical grade stem cell derivation. Stages of cell growth and characterization of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells were also assessed along with the chromosomal stability in these in vitro cultures.

Results:

Human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells maintained their spindle-shaped morphology and were able to proliferate and renew, confirming their suitability for in vitro cultivation and generate clinical grade mesenchymal stem cells. Immunophenotyping indicates that the cells expressed cluster of differentiation (CD)73/CD90/CD105, mesenchymal stem-cell markers, while lacked CD34/CD45/ Human Leukocyte antigen-antigen D related (HLA-DR) expression (hematopoietic cell markers). A cell cycle study demonstrated growth kinetics under in vitro culture conditions. Human adipose tissue derived mesenchymal stem cells expressed normal cell karyotype by chromosomal G-banding indicating their genetic stability at Passage 5. Mesenchymal stem cells also demonstrated trilineage differentiation.

Conclusions:

Availability of adipose tissue in abundance is a major advantage for clinical applications. Furthermore, detailed characterization of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, their genomic stability and differentiation potential from stromal vascular fraction of human adipose tissue would help assist in tissue regeneration and repair.

PMID: 30793099
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان