جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  به کار بردن وکتورهای ویروسی مربوط به آدنو(AAV) برای مهندسی وزیکول های خارج سلولی حاوی SCF سلول های استرومایی مزانشیمی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت با وکتور ویروسی مربوط به آدنو(AAV) کد کنند فاکتور سلول های بنیادی SCF ترانسداکت شدند که تکثیر سلول های قلبی c-kit+ را تحریک می کند و عملکرد قلبی و بقای جانوران را بعد از انفارکته میوکاردی بهبود می بخشد. وزیکول های خارج سلولی جداسازی شده از محیط شرطی سلول های استرومایی مزانشیمی بوسیله اولتراسانتریفوژ بوسیله وسترن بلات، میکروسکوپ الکترونی گزاره(TEM)، آنالیزهای ردیابی نانو ذره، رنگ آمیزی ایمنی و آنالیز اسپکترومتری جرمی مورد ویژگی یابی قرار گرفتند. با استفاده از آنالیز پروتئومیکس، ما SCF تراریخته ای را در وزیکول های خارج سلولی آزادسازی شده بوسیله سلول های استرومایی مزانشیمی مدیفه شده با AAV شناسایی کردیم و برخی پروتئین های خاص وزیکول های خارج سلولی و ترشح شده بوسیله سلول های ترانسداکت شده را تشخیص دادیم. وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های استرومایی مزانشیمی ترانسداکت شده با AAV می توانند برای انتقال پروتئین های تراریخته استفاده شوند، زیرا آن ها به سهولت بوسیله سلول های مشتق از کاردیوسفیر و سلول های پیش ساز قلبی اندوسیتوز می شوند.

Bull Exp Biol Med. 2019 Feb 22. doi: 10.1007/s10517-019-04387-2. [Epub ahead of print]

Application of Adeno-Associated Virus Vectors for Engineering SCF-Containing Extracellular Vesicles of Mesenchymal Stromal Cells.

Zubkova ES1,2, Beloglazova IB3,4, Evtushenko EG3, Kopylov AT, Shevchenko EK3, Dergilev KV3,4, Ratner EI3, Parfenova EV3,4, Men'shikov MY3.

Abstract

Mesenchymal stromal cells from rat adipose tissue were transduced with adeno-associated viral (AAV) vector encoding stem cell factor SCF that stimulates proliferation of cardiac c-kit+ cells and improved cardiac function and survival of animals after myocardial infarction. Extracellular vesicles isolated from the medium conditioned by mesenchymal stromal cells by ultracentrifugation were characterized by Western blotting, transmission electron microscopy, nanoparticle tracking analysis, immunostaining, and mass spectrometry analysis. Using proteomic analysis, we identified transgenic SCF in extracellular vesicles released by AAV-modified mesenchymal stromal cells and detected some proteins specific of extracellular vesicles secreted by transduced cells. Extracellular vesicles from AAV-transduced mesenchymal stromal cells could be used for delivery of transgenic proteins as they were readily endocytosed by both cardiosphere-derived cells and cardiac-progenitor cells.

PMID: 30793234
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان