القای سلول های پیش ساز خاص بافت قابل تکثیر از بافت پانکراسی انسانی از طریق بیان موقت فاکتورهای مشخص

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

ما اخیرا تولید سلول های بنیادی خاص بافت القایی موش(iTS) را از طریق بیش بیان موقت فاکتورهای بازبرنامه ریزی ترکیب شده با مجموعه اختصاصی بافت نشان دادیم. در این جا ما سلول های پیش ساز خاص بافت(iTP) قابل تکثیر را از بافت پانکراس انسانی و از طریق بیان موقت ژن های کد کننده فاکتورهای بازبرنامه ریزی OCT4، p53 shRNA، SOX2، KLF4، L-MYC و LIN28 القا کردیم. ترانسفکشن وکتورهای پلازمید اپی زومال به درون بافت پانکراسی انسانی به طور موثری سلول های iTP را تولید کرد که مارکرهای ژنتیکی اندودرم و پیش سازهای پانکراسی را بیان می کردند. سلول های iTP در مقایسه با سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) به طور موثرتری به سلول های تولید کننده انسولین تمایز یافتند و در مقایسه با سلول های بافت پانکراس تا روز 100 تا 120(پاساژ 15 تا20)  به طور سریع تری تکثیر کردند. سلول های iTP به طور زیر جلدی به موش ناقص از نظر ایمنی تزریق شدند و تراتومایی نیز شکل ندادند. آنالیزهای ژنومی توالی نوکلئوتیدی بی سولفیت نشان داد که پروموتورهای OCT4 و NANOG تا حدی در سلول های iTP متیله باقی مانده اند. ما پروفایل بیان ژن کلی iPSCها، سلول های iTP و سلول های پانکراسی(islets >80%).) را مقایسه کردیم. آنالیزهای میکرواری نشان داد که پروفایل های بیان ژنی سلول های iTP  با سلول های iPS مشابه بود اما یکسان نبود و با سلول های پانکراسی متفاوت بود. تولید سلول های iTP انسانی ممکن است کاربردهای مهمی برای کاربرد بالینی سلول های بنیادی/پیش ساز بالینی داشته باشد.

Mol Ther Methods Clin Dev. 2019 Jan 29;13:243-252. doi: 10.1016/j.omtm.2019.01.011. eCollection 2019 Jun 14.

Induction of Expandable Tissue-Specific Progenitor Cells from Human Pancreatic Tissue through Transient Expression of Defined Factors.

Noguchi H1, Miyagi-Shiohira C1, Nakashima Y1, Kinjo T2, Kobayashi N3, Saitoh I4, Watanabe M5, Shapiro AMJ6, Kin T6.

Abstract

We recently demonstrated the generation of mouse induced tissue-specific stem (iTS) cells through transient overexpression of reprogramming factors combined with tissue-specific selection. Here we induced expandable tissue-specific progenitor (iTP) cells from human pancreatic tissue through transient expression of genes encoding the reprogramming factors OCT4 (octamer-binding transcription factor 4), p53 small hairpin RNA (shRNA), SOX2 (sex-determining region Y-box 2), KLF4 (Kruppel-like factor 4), L-MYC, and LIN28. Transfection of episomal plasmid vectors into human pancreatic tissue efficiently generated iTP cells expressing genetic markers of endoderm and pancreatic progenitors. The iTP cells differentiated into insulin-producing cells more efficiently than human induced pluripotent stem cells (iPSCs). iTP cells continued to proliferate faster than pancreatic tissue cells until days 100-120 (passages 15-20). iTP cells subcutaneously inoculated into immunodeficient mice did not form teratomas. Genomic bisulfite nucleotide sequence analysis demonstrated that the OCT4 and NANOG promoters remained partially methylated in iTP cells. We compared the global gene expression profiles of iPSCs, iTP cells, and pancreatic cells (islets >80%). Microarray analyses revealed that the gene expression profiles of iTP cells were similar, but not identical, to those of iPSCs but different from those of pancreatic cells. The generation of human iTP cells may have important implications for the clinical application of stem/progenitor cells.

PMID: 30828587
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان