تمایز سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان در سلول های شبه لیدیگ با ترکیبات مولکولی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول های لیدیگ(LCs) نقش های حیاتی را در تولید تستوسترون بازی می کنند که در تنظیم تولید مثل و تکوین جنس نر حیاتی است. سطوح پایین تستوسترون به هیپوگنادیسم جنس نر منجر می شود. پیوند سلول های لیدیگ یک درمان جایگزین امیدوار کننده برای هیپوگنادیسم جنس نر است. با این حال، منبع سلول های لیدیدگ این استراتژی را برای کاربردهای بالینی محدود می کند. تاکنون، گروه هایی گزارش کرده اند که سلول های لیدیگ می توانند بوسیله ترانسفکشن ژن از سلول های بنیادی تولید شوند، اما روش القای بی خطر و موثری تاکنون گزارش نشده است. در این جا، ما گزارش می کنیم که سلول های شبه لیدیدگ می توانند از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) و با استفاده از یک پروتکل تمایزی جدید مبتنی بر ترکیبات مولکولی تولید شوند. سلول های شبه لیدیگ مشتق از iPSCها یا iPSC-LCs قابلیت های سنتز تستوسترون را بدست آوردند و دارای پروفایل بیان ژنی مشابهی با سلول های لیدیگ بودند و مارکرهای پروتئینی اختصاصی رده سلولی لیدیگ شامل LHCGR، STAR، SCARB1، SF-1، CYP11A1، HSD3B1 و HSD17B3  را به طور مثبت بیان کردند و هم چنین به طور منفی مارکرهای خاص iPSC شامل NANOG، OCT4 و SOX2 را بیان کردند. زمانی که iPSC-LCهای نشان دار شده با رنگ لیپوفیلیک قرمز(PKH26)، به بیضه های رتی که سلول های لیدیگ آن ها با استفاده از EDS( 75 میلی گرم/کیلوگرم) به طور انتخابی حذف شده بود، پیوند شدند،  زنده ماندند و در بافت بینابینی بیضه ای عملکرد داشتند و سطح تستوسترون سرومی و وزن بیضه ها را ریکاور کردند. در مجموع، این یافته ها نشان داد که iPSCها با استفاده از ترکیبات مولکولی مشخص قادر به تمایز به سلول های شبه لیدیگ هستند که ممکن است زمینه بی خطر تری را برای کاربردهای بالینی بیشتر iPSC-LCها برای هیپوگنادیسم ایجاد کنند.

Cell Death Dis. 2019 Mar 4;10(3):220. doi: 10.1038/s41419-019-1461-0.

Differentiation of human induced pluripotent stem cells into Leydig-like cells with molecular compounds.

Chen X1, Li C1, Chen Y1, Xi H2, Zhao S3, Ma L1, Xu Z3, Han Z4, Zhao J2, Ge R5, Guo X6.

Abstract

Leydig cells (LCs) play crucial roles in producing testosterone, which is critical in the regulation of male reproduction and development. Low levels of testosterone will lead to male hypogonadism. LC transplantation is a promising alternative therapy for male hypogonadism. However, the source of LCs limits this strategy for clinical applications. Thus far, others have reported that LCs can be derived from stem cells by gene transfection, but the safe and effective induction method has not yet been reported. Here, we report that Leydig-like cells can be derived from human induced pluripotent stem cells (iPSCs) using a novel differentiation protocol based on molecular compounds. The iPSCs-derived Leydig-like cells (iPSC-LCs) acquired testosterone synthesis capabilities, had the similar gene expression profiles with LCs, and positively expressed Leydig cell lineage-specific protein markers LHCGR, STAR, SCARB1, SF-1, CYP11A1, HSD3B1, and HSD17B3 as well as negatively expressed iPSC-specific markers NANOG, OCT4, and SOX2. When iPSC-LCs labeled with lipophilic red dye (PKH26) were transplanted into rat testes that were selectively eliminated endogenous LCs using EDS (75 mg/kg), the transplanted iPSC-LCs could survive and function in the interstitium of testes, and accelerate the recovery of serum testosterone levels and testis weights. Collectively, these findings demonstrated that the iPSCs were able to be differentiated into Leydig-like cells by few defined molecular compounds, which may lay the safer groundwork for further clinical application of iPSC-LCs for hypogonadism.

PMID: 30833541
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان