جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  شناسایی عملکردی سلول های اندوتلیالی شبه شریانی و شبه سیاهرگی مشتق از iPSC

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

مطالعه حاضر ویژگی یابی عملکردی سلول های اندوتلیالی(ECs) شبه شریانی و شبه سیاهرگی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs) که در محیط تعریف شده شیمیایی  و به صورت تک کشت یا بصورت کشت شده درون داربستی که دارای ویژگی های مکانیکی شبیه عروق خونی هستند را گزارش می کند. سلول های اندوتلیالی شبه شریانی و شبه سیاهرگی مشتق از iPSCها طی دو مرحله بدست آمدند: تمایز iPSCها به سلول های پیش ساز اندوتلیالی(CD31pos/KDRpos/VE-Cadmed/EphB2neg/COUP-TFneg) با تمایز به سلول های اندوتلیالی شبه شریانی و شبه سیاهرگی با استفاده از غلظت بالا و پایین فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی(VEGF) دنبال شد. سلول ها در سطوح ژن، پروتئین و عملکردی مورد ویژگی یابی قرار گرفتند. از نظر عملکردی، سلول های اندوتلیالی شبه سیاهرگی و شبه شریانی مشتق از iPSCها به آگونیست های وازواکتیو مانند ترومبین و پروستاگلاندین E2(PGE2) پاسخ دادند که این پاسخ شبیه سلول های اندوتلیالی سوماتیک بود؛ با این حال، سلول های اندوتلیالی شبه شریانی مشتق از iPSCs نیتریک اکسید(NO) بالاتری را تولید کردند و در مقایسه سلول های شبه سیاهرگی مشتق از iPSCها در  امتداد استرس برشی کشیده شدند. هر دو سلول زمانی که در داربست های پلی کاپرولاکتون کشت شدند، چسبیدند، تکثیر شدند و فعال شدن پلاکت را مهار کردند. به طور جالب، هر دو نوع سلول اندوتلیالی مشتق از iPSC کشت شده در تک کشت یا در داربست یک پروفایل التهابی متفاوت را در مقایسه با سلول های اندوتلیالی سوماتیک نشان دادند. اگرچه هر دو نوع سلول اندوتلیالی سوماتیک و مشتق از iPSC با افزایش در بیان مولکول چسبندگی بین سلولی 1 (ICAM-1)، به فاکتور TNFα پاسخ دادند، تنها سلول های اندوتلیالی سوماتیک تنظیم افزایشی بیان E-سلکتین یا مولکول چسبندگی سلولی عروقی 1(VCAM-1) را نشان دادند.

Sci Rep. 2019 Mar 7;9(1):3826. doi: 10.1038/s41598-019-40417-9.

Functional characterization of iPSC-derived arterial- and venous-like endothelial cells.

Rosa S1, Praça C1,2, Pitrez PR1,2, Gouveia PJ1,3, Aranguren XL4, Ricotti L5, Ferreira LS6,7.

Abstract

The current work reports the functional characterization of human induced pluripotent stem cells (iPSCs)- arterial and venous-like endothelial cells (ECs), derived in chemically defined conditions, either in monoculture or seeded in a scaffold with mechanical properties similar to blood vessels. iPSC-derived arterial- and venous-like endothelial cells were obtained in two steps: differentiation of iPSCs into endothelial precursor cells (CD31pos/KDRpos/VE-Cadmed/EphB2neg/COUP-TFneg) followed by their differentiation into arterial and venous-like ECs using a high and low vascular endothelial growth factor (VEGF) concentration. Cells were characterized at gene, protein and functional levels. Functionally, both arterial and venous-like iPSC-derived ECs responded to vasoactive agonists such as thrombin and prostaglandin E2 (PGE2), similar to somatic ECs; however, arterial-like iPSC-derived ECs produced higher nitric oxide (NO) and elongation to shear stress than venous-like iPSC-derived ECs. Both cells adhered, proliferated and prevented platelet activation when seeded in poly(caprolactone) scaffolds. Interestingly, both iPSC-derived ECs cultured in monoculture or in a scaffold showed a different inflammatory profile than somatic ECs. Although both somatic and iPSC-derived ECs responded to tumor necrosis factor-α (TNF-α) by an increase in the expression of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1), only somatic ECs showed an upregulation in the expression of E-selectin or vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1).

PMID: 30846769
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان