جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  ارتباط زیستی سلول-در-سلول در سرطان ها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

سلول در سلول(CIC) اصطلاحی است که برای حضور یک سلول(معمولا زنده) درون یک سلول دیگر که معمولا به عنوان یک سلول غیر فاگوسیتوز کننده در نظر گرفته می شود، استفاده می شود. مثال هایی از این فرایند شامل سلول های توموری درون سلول های توموری(هموتیپیک)، سلول های بنیادی مزانشیمی درون سلول های توموری(هتروتیپیک) یا سلول های ایمنی درون سلول های توموری(هتروتیپیک) است. تشکیل سلول در سلول می تواند در رده های سلولی و در بافت ها رخ دهد و به فراوانی طی التهاب و در سرطان ها مشاهده شود. طی 10 سال گذشته، بسیاری از محققین ساختارهای سلول در سلول را مطالعه کرده اند و مدل های مختلف اندکی پیشنهاد شده اند که از طریق آن ها سلول در سلول می تواند شکل گیرد که شامل انتوزیز، کانیبالیسم و امپریپولزیز در دیگران است. اخیرا، آزمایشگاه ما نقش p53 جهش یافته را در تسهیل تشکیل سلول در سلول و پیشبرد ناپایداری ژنومی کشف کرده است. این داده و تحقیقات انجام شده بوسیله دیگران، انواع مولکول های دخیل در سلول در سلول را کشف کرده است و این ایده را به ما داده است که چرا آن ها شکل می گیرند و چگونه ها می توانند در فرایندهای سرطان زا مشارکت کنند. از این منظر، ما مطالعات موجود را خلاصه کردیم و بر نقش سلول در سلول در زیست شناسی سرطان تاکید کردیم.

Biochem Soc Trans. 2019 Mar 8. pii: BST20180618. doi: 10.1042/BST20180618. [Epub ahead of print]

Biological relevance of cell-in-cell in cancers.

Mackay HL1, Muller PAJ2.

Abstract

Cell-in-cell (CIC) is a term used to describe the presence of one, usually living, cell inside another cell that is typically considered non-phagocytic. Examples of this include tumour cells inside tumour cells (homotypic), mesenchymal stem cells inside tumour cells (heterotypic) or immune cells inside tumour cells (heterotypic). CIC formation can occur in cell lines and in tissues and it has been most frequently observed during inflammation and in cancers. Over the past 10 years, many researchers have studied CIC structures and a few different models have been proposed through which they can be formed, including entosis, cannibalism and emperipolesis among others. Recently, our laboratory discovered a role for mutant p53 in facilitating the formation of CIC and promoting genomic instability. These data and research by many others have uncovered a variety of molecules involved in CIC formation and have started to give us an idea of why they are formed and how they could contribute to oncogenic processes. In this perspective, we summarise current literature and speculate on the role of CIC in cancer biology.

PMID: 30850425
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان