جستجو
ورود
  03 خرداد 1398

  محیط شرطی مشتق از آدیپوسیت ها تکثیر، مهاجرت و تهاجم را در سلول های سرطانی ملانومایی و کلورکتال افزایش می دهد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397 | امتیاز: Article Rating

شواهد اپیدمیولوژیک نشان می دهد که چاقی می توانند به طور قابل توجهی خطر سرطان های مختلف را افزایش دهد، اگرچه مکانیسم های دخیل در این رابطه به طور کامل ناشناخته باقی مانده است. در این جا، ما اثر آدیپوسیت ها روی تکثیر سلول های ملانومایی و سلول های سرطان کولون را بررسی کردیم. اثرات بالقوه محیط شرطی(CM) بدست آمده از سلول های 3T3-L1 موشی تمایز یافته و سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(hAMSCs) روی تکثیر، مهاجرت و تهاجم سلول های سرطان ملانومایی B16BL6 و  کولون 26-L5 بررسی شد. محیط شرطی 3T3-L1 و hAMSC تکثیر، مهاجرت و تهاجم را در هر دو رده سللوی افزایش داد. علاوه بر این، محیط شرطی آدیپوسیت ها فعالیت MMP-9 و MMP-2 را در هر دو رده سلول B16L6 ملانومایی و 26-L5 کولونی افزایش داد. مشخص شد این اثرات با بیان افزایش یافته پروتئین های انکوژن مختلف در سلول های B16L6 ملانومایی و 26-L5 کولونی مرتبط است. هم چنین، محیط شرطی آدیپوسیت ها فعال شدن Akt و mTOR را در هر دو رده سلولی القا کرد و مهار دارویی Akt و mTOR فعال شدن Akt و mTOR القا شده با محیط شرطی و تکثیر، مهاجرت و تهاجم تحریک شده با محیط شرطی سلول های سرطان ملانوما و کولون را بلوک کرد. این داده ها نشان می دهد که آدیپوسیت ها پیشرفت ملانوما و سرطان کولون را از طریق تعدیل بیان پروتئین های مختلف مرتبط با رشد و متاستاز سرطان و هم چنین تعدیل پیام رسانی Akt/mTOR افزایش می دهد.

J Cell Physiol. 2019 Mar 9. doi: 10.1002/jcp.28456. [Epub ahead of print]

Conditioned media from adipocytes promote proliferation, migration, and invasion in melanoma and colorectal cancer cells.

Ko JH1,2, Um JY1,2, Lee SG1,2, Yang WM1,2, Sethi G3, Ahn KS1,2.

Abstract

Epidemiological evidence suggests that obesity can significantly increase the risk of various cancers, although the mechanisms underlying this link are completely unknown. Here, we analyzed the effect of adipocytes on melanoma and colon cancer cells proliferation, migration, and invasion. The potential effects of conditioned media (CM) obtained from differentiated mouse 3T3-L1 cells and human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (hAMSC) on the proliferation, migration, and invasion of B16BL6 melanoma and colon 26-L5 cancer cells were investigated. The 3T3-L1 and hAMSC CM increased cell proliferation, migration, and invasion in both the cell lines. In addition, adipocytes CM increased matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) and MMP-2 activity in both B16BL6 and colon 26-L5 cells. These effects were found to be associated with an increased expression of various oncogenic proteins in B16BL6 and colon 26-L5 cells. Also, adipocyte CM induced Akt and mTOR activation in both tumor cell lines, and the pharmacological inhibition of Akt and mTOR blocked the CM induced Akt as well as mTOR activation and CM-stimulated melanoma and colon cancer cell proliferation, migration, and invasion. These data suggest that adipocyte promotes melanoma and colon cancer progression through modulating the expression of diverse proteins associated with cancer growth and metastasis as well as modulation of the Akt/mTOR signaling.

PMID: 30851074
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان