اثرات گرافن اکسید و کوانتوم دات های گرافن اکسید روی تمایز استخوانی سلول های بنیادی مشتق از دندان دسیدوآیی افتاده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

گرافن و مشتقات آن ها مانند گرافن اکسید(GO) و کوانتوم دات های گرافن اکسید(GOQDs)، اخیرا توجه زیادی را به عنوان فاکتورهای زیست فعال در تمایز سلول های بنیادی به سمت رده استئوبلاستی کسب کرده اند. سلول های بنیادی مشتق از دندان دسیدوآیی افتاده(SHEDs) دارای ویژگی های خودنوزایی، تکثیر گسترده و پتانسیل تمایزی متعدد هستند و به تدریج به یکی از امیدوار کننده ترین سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) در مهندسی بافت استخوان تبدیل شده اند. هدف این مطالعه کشف اثرات GO و GOQDs روی تمایز استخوانی SHEDs بود. در این مطالعه GO و GOQDs، تکثیر سلول های SHED را تا 7 روز در شرایط آزمایشگاهی و در غلظت یک میکروگرم/میلی لیتر تسهیل کردند. به دلیل ویژگی های فلورسنت عالی آن ها، GOQDها بوسیله SHEDs بازجذب شدند که با پراکنش آن ها درون سیتوپلاسم سلول های SHED اثبات شد. تشکیل گره های کلسیمی، فعالیت آلکالین فسفاتاز(ALP)، و بیان RNA و پروتئین به طور قابل توجهی در SHEDs تیمار شده با محیط القای استخوانی حاوی GOQDها افزایش یافت اما محیط القای استخوان حاوی GO کاهش یافت. به طور جالب، به نظر می رسد که مسیر پیام رسانی Wnt/β-catenin در تمایز استخوانی SHEDs القا شده با GOQDها دخیل باشد. به طور خلاصه،‌ GO و GOQDs در غلظت یک میکروگرم/میلی لیتر تکثیر SHEDs را افزایش دادند. GOQDs تمایز استخوانی را در SHEDs القا کرد،‌در حالی که GO آن را اندکی مهار کرد.

Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2019 Dec;47(1):822-832. doi: 10.1080/21691401.2019.1576706.

Effects of graphene oxide and graphene oxide quantum dots on the osteogenic differentiation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth.

Yang X1, Zhao Q2, Chen Y1, Fu Y3, Lu S3, Yu X4, Yu D1, Zhao W1.

Abstract

Graphene and its derivatives, graphene oxide (GO) and graphene oxide quantum dots (GOQDs), have recently attracted much attention as bioactive factors in differentiating stem cells towards osteoblastic lineage. The stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHEDs) possess the properties of self-renewal, extensive proliferation, and multiple differentiation potential, and have gradually become one of the most promising mesenchymal stem cells (MSCs) in bone tissue engineering. The purpose of this study was to explore the effects of GO and GOQDs on the osteogenic differentiation of SHEDs. In this study, GO and GOQDs facilitated SHED proliferation up to 7 days in vitro at the concentration of 1 μg/ml. Because of their excellent fluorescent properties, GOQD uptake by SHEDs was confirmed and distributed in the SHED cytoplasm. Calcium nodules formation, alkaline phosphatase (ALP) activity, and RNA and protein expression increased significantly in SHEDs treated with osteogenic induction medium containing GOQDs but decreased with osteogenic induction medium containing GO. Interestingly, the Wnt/β-catenin signaling pathway appeared to be involved in osteogenic differentiation of SHEDs induced with GOQDs. In summary, GO and GOQDs at the concentration of 1 μg/ml promoted SHED proliferation. GOQDs induced the osteogenic differentiation of SHEDs, whilst GO slightly inhibited it.

PMID: 30873880
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان