جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  سلول های بنیادی مزانشیمی عملکرد سلول های T را از طریق یک القای حفاظت شده استرس سلولی مهار می کنند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

نقش فیزیولوژیک سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) ارائه یک منبع سلولی برای جایگزینی مشتقات مزانشیمی در بافت های استرومایی با ترن آور سلولی بالا، یا بدنبال آسیب بافت استرومایی برای انجام ترمیم است. نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی پاسخ سلول های T را در شرایط آزمایشگاهی از طریق شماری از مکانیسم ها از جمله ایندول آمین 2و3 دی اکسیژناز(IDO) سرکوب می کنند. این ظرفیت تعدیل کنندگی ایمنی احتمالا مربوط به عملکرد درون تنی آن ها از ترمیم بافتی است، جایی که سرکوب موضعی و گذرای پاسخ های ایمنی به نفع تمایز است. درک بیشتر از اثر پاسخ های ایمنی تعدیل شده به صورت موضعی بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی بوسیله شواهد که نشان می دهدIDO بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی تولید یا استفاده نمی شوند، محدود شده است. در این مطالعه ما نشان دادیم که گرسنگی تریپتوفانی میانجی شونده با IDO که بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی شروع می شوند،‌فعال شدن و تکثیر سلول های T را از طریق القای استرس سلولی مهار می کند. به طور قابل توجه، ما نشان می دهیم که برخلاف استفاده از ابزارهای مختلف تعدیل ایمنی سلول های T موشی نیز شامل استرس سلولی و بنابراین یک استراتژی مشترک تنظیم ایمنی بین موش و انسان ها حفظ شده است.

PLoS One. 2019 Mar 14;14(3):e0213170. doi: 10.1371/journal.pone.0213170. eCollection 2019.

Mesenchymal stem cells inhibit T-cell function through conserved induction of cellular stress.

Laing AG1,2, Fanelli G1, Ramirez-Valdez A2, Lechler RI1, Lombardi G1, Sharpe PT1,2.

Abstract

The physiological role of mesenchymal stem cells (MSCs) is to provide a source of cells to replace mesenchymal-derivatives in stromal tissues with high cell turnover or following stromal tissue damage to elicit repair. Human MSCs have been shown to suppress in vitro T-cell responses via a number of mechanisms including indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO). This immunomodulatory capacity is likely to be related to their in vivo function in tissue repair where local, transient suppression of immune responses would benefit differentiation. Further understanding of the impact of locally modulated immune responses by MSCs is hampered by evidence that IDO is not produced or utilized by mouse MSCs. In this study, we demonstrate that IDO-mediated tryptophan starvation triggered by human MSCs inhibits T-cell activation and proliferation through induction of cellular stress. Significantly, we show that despite utilizing different means, immunomodulation of murine T-cells also involves cellular stress and thus is a common strategy of immunoregulation conserved between mouse and humans.

PMID: 30870462
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان