جستجو
ورود
  01 مهر 1398

  اگزوزوم های مشتق از سلول های مزانشیمی مغز استخوان انسانی فیبروز کبدی را از طریق مسیر Wnt/β-cateninکاهش می دهند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

 سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور فزاینده ای به عنوان درمان برای فیبروز کبدی به کار برده می شوند. اگزوزوم ها دارای عملکردهای مشابهی با سلول های والدی شان هستند؛ با این حال، آن ها عوامل بدون سلولی بی خطر و موثر با نتایج قابل کنترل و قابل پیش بینی هستند. در این مطالعه، ما پتانسیل درمانی و مکانیسم های مولکولی دخیل برای اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی استخوان انسانی(hBM-MSCs-Ex) را در درمان فیبروز کبدی بررسی کردیم.

روش ها:

 ما یک مدل فیبروز کبدی رت القا شده با CCl48 هفته را ایجاد کردیم،‌بعد از آن، ما  hBM-MSCs-Exرا برای چهار هفته مورد استفاده قرار دادیم.  هیستوپاتولوژی حاصل، عملکرد کبدی و سیتوکین های التهابی آنالیز شدند. علاوه بر این، ما مکانیسم ضد فیبروزی hBM-MSCs-Ex را در سلول های اقماری کبدی(HSCs) و بافت فیبروز کبدی بوسیله وسترن بلات برای بیان ژن های مربوط به مسیر پیام رسانی Wnt/β-catenin بررسی کردیم.

نتایج:

استفاده درون تنیhBM-MSCs-Ex به طور موثری فیبروز کبدی را کاهش می دهد که این شامل کاهش تجمعات کلاژنی، عملکرد تقویت شده کبدی و مهار التهاب و بازسازی هپاتوسیتی افزایش یافته می باشد. علاوه براین، بر مبنای اندازه گیری ناحیه کلاژنی، نمره فیبروز ایشاک، سطح MDA، اینترلوکین-1 و اینترلوکین 6 ، اثرات درمانی hBM-MSCs-Ex علیه فیبروز کبدی در مقایسه با hBM-MSCs به طور قابل توجهی بیشتر بود. علاوه براین، ما دریافتیم که hBM-MSCs-Ex بیان اجزای مسیر Wnt/β-catenin شامل(PPARγ, Wnt3a, Wnt10b, β-catenin, WISP1, Cyclin D1α-SMA ، و کلاژن نوع یک هم در سلول های اقماری کبدی و هم در بافت فیبروز کبدی مهار شد.

جمع بندی:

 این نتایج نشان می دهد که تیمار با hBM-MSCs-Ex می تواند فیبروز کبدی ناشی از CCl4 را از طریق مهار فعال سازی سلول های اقماری کبدی و از طریق مسیر Wnt/β-catenin کاهش دهد.

Stem Cell Res Ther. 2019 Mar 18;10(1):98. doi: 10.1186/s13287-019-1204-2.

Human bone marrow mesenchymal stem cells-derived exosomes alleviate liver fibrosis through the Wnt/β-catenin pathway.

Rong X1,2, Liu J3, Yao X4, Jiang T5, Wang Y6, Xie F7.

Abstract

BACKGROUND:

Mesenchymal stem cells (MSCs) are increasingly being applied as a therapy for liver fibrosis. Exosomes possess similar functions to their parent cells; however, they are safe and effective cell-free reagents with controllable and predictable outcomes. In this study, we investigated the therapeutic potential and underlying molecular mechanism for human bone mesenchymal stem cells-derived exosomes (hBM-MSCs-Ex) in the treatment of liver fibrosis.

METHODS:

We established an 8-week CCl4-induced rat liver fibrosis model, after which, we administered hBM-MSCs-Ex in vivo for 4 weeks. The resulting histopathology, liver function, and inflammatory cytokines were analyzed. In addition, we investigated the anti-fibrotic mechanism of hBM-MSCs-Ex in hepatic stellate cells (HSCs) and liver fibrosis tissue, by western blotting for the expression of Wnt/β-catenin signaling pathway-related genes.

RESULTS:

In vivo administration of hBM-MSCs-Ex effectively alleviated liver fibrosis, including a reduction in collagen accumulation, enhanced liver functionality, inhibition of inflammation, and increased hepatocyte regeneration. Moreover, based on measurement of the collagen area, Ishak fibrosis score, MDA levels, IL-1, and IL-6, the therapeutic effect of hBM-MSCs-Ex against liver fibrosis was significantly greater than that of hBM-MSCs. In addition, we found that hBM-MSCs-Ex inhibited the expression of Wnt/β-catenin pathway components (PPARγ, Wnt3a, Wnt10b, β-catenin, WISP1, Cyclin D1), α-SMA, and Collagen I, in both HSCs and liver fibrosis tissue.

CONCLUSIONS:

These results suggest that hBM-MSCs-Ex treatment could ameliorate CCl4-induced liver fibrosis via inhibition of HSC activation through the Wnt/β-catenin pathway.

PMID: 30885249
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان