اثر ترمیمی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی روی آسیب ریوی در رت هایی که در معرض سیلیکا قرار گرفته بودند

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

هدف: مشاهده اثرات ترمیمی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی(ADSCs) روی آسیب ریوی القا شده بوسیله سیلیکا دررت ها. روش ها: ADSCs-GFP اولیه از رت ها بدست آمد. ADSCs-GFP به درون سیاهرگ دمی رت های مدل شده برای سیلیکوزیز تزریق شد. بیان فلورسنس سبز در ریه به طور منظم مشاهده شد تا توانایی خانه گزینی ADSCها تعیین شود. ADSCهای اولیه رت ها بدست آمد و به طور تصادفی به گروه کنترل، گروه قرار گرفته در معرض سیلیکا، گروه ناقل و گروه ADSCs تقسیم شدند. مدل رتی سیلیکوزیز بوسیله روش قطره نایی بدون سوزش ایجاد شد. 24 ساعت بعد از قرار گرفتن در معرض سیلیکا، رت ها در گروه ADSCs  تعداد یک میلیون سلول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن شان از طریق سیاهرگ دمی دریافت کردند و تغییرات پاتولوژیک بافت ریوی مشاهده شده و 28 روز بعد  از مداخله ارزیابی شدند. برای کشف مکانیسم های مداخله گر اولیه ADSCها روی فیبروز ریوی در رت های مدل شده برای سیلیکوزیز، پروتئین های مربوط به آپوپتوز بوسیله ایمنوهیستوشیمی مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج: 28 روز بعد از قرار گرفتن در معرض سیلیکا، رت ها در گروهی که تنها در معرض سیلیکا قرار گرفته بودند، فیبروز ریوی واضحی را نشان دادند.  در مقایسه با این گروه و گروه ناقل، گروه ADSCها التهاب ریوی کمتر، گره های سیلیکای کمتر و نواحی رسوب کلاژن کمتری را نشان دادند. نتایج ایمنوهیستوشیمی نشان داد که بعد از پیوند ADSCها، بیان کاسپاز3 و پروتئین سیتوکروم C کاهش یافت و پروتئین Bcl-2 افزایش  یافت. جمع بندی: تزریق ADSCها اثر مداخله ای واضحی روی فیبروز سیلیکوزیز اولیه به تاخیر افتاده در رت هایی که در معرض سیلیکا قرار گرفته اند دارد و مکانیسم آن به تنظیم فرایند آپوپتوز مربوط است.

Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2019 Jan 20;37(1):20-25. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-9391.2019.01.004.

[Repair effect of adipose-derived mesenchymal stem cells on lung injury in rats exposed to silica].

[Article in Chinese; Abstract available in Chinese from the publisher]

Chen SY1, Han R1, Zhang EG2, Yang Y2, Jia Q1, Sai LL1, Bo CX1, Zhang Y1, Du ZJ2, Shao H2.

Abstract

in English, Chinese

Objective: To observe the repairing effect of adipose mesenchymal stem cells (ADSCs) on lung injury induced by silica in rats. Methods: Primary ADSCs-GFP was obtained from rats. ADSCs-GFP was injected into tail vein of silicosis model rats. The expression of green fluorescence in lungs was observed regularly to determine the homing ability of ADSCs. Primary ADSCs of rats were obtained and randomly divided into control group, exposure group, vehicle group and ADSCs group. Silicosis rat model was established by non-exposed tracheal drip method. 24 hours after silica exposure, rats in ADSCs group were injected with ADSCs of 1×10(6)/kg body weight through tail vein, and the pathological changes of lung tissue were observed and evaluated 28 days after intervention. To explore the early intervention mechanism of ADSCs on pulmonary fibrosis in silicosis model rats, apoptosis-related proteins were detected by immunohistochemistry. Results: 28 days after exposure to silica, rats in the exposure group showed obvious pulmonary fibrosis. Compared with exposure group and vehicle group, ADSCs group showed less pulmonary inflammation, less silica nodules and less collagen deposition area. Immunohistochemical results showed that the expression of Caspase-3 and cytochrome C protein decreased and Bcl-2 protein increased after ADSCs transplantation. Conclusion: ADSCs infusion has an obvious intervention effect on postponing early silicosis fibrosis in rats exposed to silica, and its mechanism is related to the regulation of apoptotic process.

PMID: 30884583
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان