جستجو
ورود
  31 شهریور 1398

  تخصصی شدن کبدی در غیاب تمایز قلبی بوسیله حساسیت افتراقی به فعال سازی مسیر Wnt/β-catenin نشان داده شد

تاریخ انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

پیش سازهای جنینی قلب و کبد در حالی که منشا سلولی یکسانی را به اشتراک نمی گذارند، از طریق مجموعه دینامیک از وقایع پیام رسانی القا کننده در قرابت بسیار نزدیکی در کنار هم تکوین می یابند. طی گاسترولاسیون، اندودرم قدامی(AE) سیگنال های کاردیوژنیکی را ارائه می کند که روی مزودرم مجاورش اثر می گذارد و منجر به القای پیش سازهای قلبی می شود. در ادامه مزودرم قلب ساز سیگنال FGF را تولید می کند که روی اندودرم قدامی مجاورش عمل می کند تا تخصصی شدن اندام گوارش قدامی را القا کند. سیگنال های اضافی مانند BMP و Wnt اطلاعات بیشتر مورد نیاز برای تخصصی شدن کبد را ارائه می دهند. اغلب یافته ها در مورد تخصصی شدن کبدی از مطالعات اکسپلنت موشی و هم چنین آزمایش های صورت گرفته با جنین های زنوپوس و گورخرماهی بدست آمده است. برای نشان دادن برخی از محدودیت های این مدل ها، ما از دو مدل آزمایشگاهی مکمل بر مبنای جنین های زنوپوس استفاده کردیم: اکسپلنت کلاهک جانوری پرتوان بیان کننده فاکتور رونویسی Gata4 و کونژوگه اندودرم قدامی مرحله گاسترولا با کلاهک های جانوری(AC). ما نشان می دهیم که در این مدل ها تخصصی شدن کبد به دستکاری پیام رسانی Wnt حساس نیست و این برعکس نیاز به آنتاگونیست های Wnt است که در شرایط درون تنی نشان داده شده است. مسیر FGF برای تخصصی شدن کبدی ناشی از Gata4 در اکسپلنت های کلاهک جانوری ضروری نیست اما برای دوره های طولانی در ساندویچ اندودرم قدامی و کلاهک جانوری مورد نیاز است. برعکس، پیام رسانی BMP برای تخصصی شدن کبدی القا شده بوسیله Gata-4 ضروری است. یافته های ما ممکن است برای تحقیق در زمینه تمایز کبدی از سلول های بنیادی جنینی ضروری باشد.

Front Physiol. 2019 Mar 5;10:155. doi: 10.3389/fphys.2019.00155. eCollection 2019.

Liver Specification in the Absence of Cardiac Differentiation Revealed by Differential Sensitivity to Wnt/β Catenin Pathway Activation.

Haworth K1, Samuel L1, Black S1, Kirilenko P1, Latinkic B1.

Abstract

Embryonic precursors of liver and heart, whilst not sharing cellular origin, develop in close proximity through a dynamic series of inductive signaling events. During gastrulation anterior endoderm (AE) provides cardiogenic signals that act on adjacent mesoderm, resulting in induction of cardiac precursors. Subsequently cardiogenic mesoderm generates a FGF signal that acts on adjacent AE to induce foregut organ specification. Additional signals such as BMP and Wnt provide further information required for liver specification. Most findings on liver specification were derived from mouse explant studies as well as experiments with Xenopus and zebrafish embryos. To address some of the limitations of these models, here we used two complementary ex vivo models based on Xenopus embryos: pluripotent animal cap explants expressing Gata4 transcription factor and conjugates of gastrula-stage AE with animal caps (AC). We show that in these models liver specification is not sensitive to Wnt signaling manipulation, in contrast to the requirement for Wnt antagonism shown in vivo. FGF pathway is not necessary for Gata4-induced liver specification in animal cap explants but is required for prolonged period in sandwiches of AE and AC. In contrast, BMP signaling is shown to be essential for Gata4-induced liver specification. Our findings may have implications for research on liver differentiation from embryonic stem cells.

PMID: 30890948
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان