جستجو
ورود
  31 شهریور 1398

  سلول درمانی برای بهبود زخم

تاریخ انتشار: جمعه 23 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

بهبودی نابجای زخم یکی از مشکلات قابل توجه در زمینه سلامتی است که بار قابل توجهی را به بیماران، خانواده هایشان و سیستم بهداشت تحمیل می کند. گزینه های درمانی موجود تنها تا حدی موثر هستند و اغلب قادر به پیشبرد بسته شدن زخم های بهبود نیابنده در جمعیت های مستعد و آسیب پذیر مانند افراد پیر و یا بیماران دیابتی نیستند. درمان مبتنی بر سلول های بنیادی به عنوان یک مدالیته یا گزینه درمانی امیدوار کننده با پتانسیل احیای بافت به وضعیت قبل از آسیب ظهور کرده است. در این میان توجه زیادی به سلول های استرومایی مزانشیمی است که نشان داده شده است بهبودی زخم را از طریق تعدیل پاسخ ایمنی و پیشبرد رگزایی تسریع می کنند. نواحی تحت پوشش: این مطالعه مروری اجمالی بر بهبودی زخم و روش های موجود برای مدیریت زخم های مزمن و هم چنین وضعیت و ملاحظات فعلی برای بهینه سازی سلول درمانی خواهد داشت. این ملاحظات شامل انواع سلول های بنیادی، منبع بافتی، انتخاب اهدا کننده، ناهمگونی سلولی، روش های انتقال و مهندسی ژنتیک است. عقیده کارشناسان: یک توده رو به افزایش از شواهد نشان داده است که انتقال سلول های بنیادی بویژه سلول های استرومایی مزانشیمی پتانسیل این را دارد که به طور موثری نرخ و کیفیت بهبودی زخم را افزایش دهد. با این حال، تحقیقات پایه و بالینی قابل توجه دیگری باید برای بهینه سازی سلول درمانی صورت گیرد که از جمله آن ها می توان به نشان دادن مکانیسم های درمانی سلول های بنیادی و استاندارد سازی دستورالعمل های کارآزمایی بالینی اشاره کرد.

Expert Opin Biol Ther. 2019 Mar 22. doi: 10.1080/14712598.2019.1596257. [Epub ahead of print]

Stem Cell Therapies for Wound Healing.

Kosaric N1, Kiwanuka H1, Gurtner G1.

Abstract

Aberrant wound healing is a significant healthcare problem, posing a substantial burden on patients, their families, and the healthcare system. Existing treatment options remain only moderately effective and often fail to promote the closure of non-healing wounds in susceptible populations, such as aging and diabetic patients. Stem cell therapy has emerged as a promising treatment modality, with the potential to restore tissue to its pre-injured state. Of particular interest are mesenchymal stromal cells, which have been shown to accelerate wound healing by modulating the immune response and promoting angiogenesis. Areas Covered: This review provides an overview of wound healing and current methods for the management of chronic wounds, as well as the current state and considerations for optimizing stem cell therapy. Considerations include stem cell types, tissue source, donor selection, cell heterogeneity, delivery methods, and genetic engineering. Expert Opinion: A growing body of evidence has shown that delivery of stem cells, particularly mesenchymal stromal cells, has the potential to effectively improve the rate and quality of wound healing. However, significant additional basic and clinical research must be performed to optimize cell therapy, such as further elucidation of the therapeutic mechanisms of stem cells and standardization of clinical trial guidelines.

PMID: 30900481
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان