جستجو
ورود
  31 شهریور 1398

  سیلک فیبروئین غضروف زایی سلول های استرومایی مزانشیمی/سلول های بنیادی مزانشیمی چند توان مشتق از چربی سگ را القا می کند

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

تحت شرایط کشت مناسب، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) که طور مناسب تری سلول های استرومایی مزانشیمی چند توان(MMSCs) نیز نامیده می شوند می توانند برای تمایز به سمت رده های مختلف سلولی القا شوند. به منظور هدایت سرنوشت سلول های بنیادی به درون محیطی که نیچ سلول های بنیادی را شبیه سازی کند، زیست مواد مختلفی تکوین یافته اند. در مطالعه حاضر، ما از سیلک فیبروئین(SF) به عنوان یک زیست ماده حمایت کننده رشد MMSCها استفاده کردیم و اثر آن روی غضروف زایی MMSCهای مشتق از چربی سگ(cADMMSC) را بررسی کردیم. بافت چربی از 9 سگ دارای صاحب شخصی جمع آوری شد. سلول های MMSC روی نوارهای سیلک فیبروئین و داربست های سیلک فیبروئین در محیط کشت استاندارد سلولی کشت شدند. مورفولوژی سلولی بوسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره(SEM) ارزیابی شد. تمایز غضروفی بوسیله رنگ آمیزی آلیسان بلو و بیان mRNA ژن های کلاژن نوع یک، کلاژن نوع دو، SOX9 و آگریکان ارزیابی شد. سلول های cADMMSC کشت شده روی نوارها و داربست های سیلک فیبروئین برای رنگ آمیز آلیسان بلو مثبت بودند. تصاویر SEM نشان دهنده ساختارهای شبه گره با وزیکول ها و فیبرهای ماتریکس بود که تداعی کننده گره های غضروف زا بود. بیان ژن مارکرهای غضروفی Sox9 و آگریکان از نظر آماری به طور قابل توجهی در cADMMSC کشت شده روی نوارهای سیلک فیبروئین در مقایسه با گروه کنترل منفی cADMMSC بیشتر بود. این نتایج نشان می دهد که غضروف زایی cADMMSC می تواند زمانی که این سلول ها روی نوارهای سیلک فیبروئین و در محیط کشت سلولی استاندارد بدون شرایط کشت خاص کشت شوند اتفاق بیافتد که این امر پیش از این به عنوان امری ضروری برای القای تمایز غضروفی ثابت شده بود.

J Tissue Eng. 2019 Mar 14;10:2041731419835056. doi: 10.1177/2041731419835056. eCollection 2019 Jan-Dec.

Silk fibroin induces chondrogenic differentiation of canine adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells/mesenchymal stem cells.

Voga M1, Drnovsek N2, Novak S2, Majdic G1,3.

Abstract

Under appropriate culture conditions, mesenchymal stem cells (MSC), also called more properly multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC), can be induced toward differentiation into different cell lineages. In order to guide stem cell fate within an environment resembling the stem cell niche, different biomaterials are being developed. In the present study, we used silk fibroin (SF) as a biomaterial supporting the growth of MMSC and studied its effect on chondrogenesis of canine adipose-derived MMSC (cADMMSC). Adipose tissue was collected from nine privately owned dogs. MMSC were cultured on SF films and SF scaffolds in a standard cell culture medium. Cell morphology was evaluated by scanning electron microscopy (SEM). Chondrogenic differentiation was evaluated by alcian blue staining and mRNA expression of collagen type 1, collagen type 2, Sox9, and Aggrecan genes. cADMMSC cultured on SF films and SF scaffolds stained positive using alcian blue. SEM images revealed nodule-like structures with matrix vesicles and fibers resembling chondrogenic nodules. Gene expression of chondrogenic markers Sox9 and Aggrecan were statistically significantly upregulated in cADMMSC cultured on SF films in comparison to negative control cADMMSC. This result suggests that chondrogenesis of cADMMSC could occur when cells were grown on SF films in a standard cell culture medium without specific culture conditions, which were previously considered necessary for induction of chondrogenic differentiation.

PMID: 30899447
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان