وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی اثر پلیوتروفیکی را روی آمیلوئید بتا، التهاب و بازسازی اعمال می کنند: یک جرقه امید برای بیماری آلزایمر از طریق ساختارهای کوچک؟

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

برای بیماری مخرب آلزایمر(AD)، برخلاف سال های بسیار و تلاش های بیشمار برای یافتن درمان های دارویی موثر، هنوز درمانی وجود ندارد. با این وجود، نه داروهای طراحی شده برای تجزیه پلاک های آمیلوئید و نه برطرف التهاب هیچ کدام موثر و درمان قطعی نیستند. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) و به طور ویژه وزیکول های خارج سلولی(EVs) مشتق از آن ها می توانند یک رویکرد جایگزین و استراتژیک برای حمله کردن به پاتولوژی باشند. در واقع، وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs-EVs) با توجه به توانایی شان برای انتقال لیپیدها/پروتئین ها/آنزیم ها/میکروRNAها که به فعالیت های ضد التهابی، تخریب آمیلوئید بتا و نوروتروفیک همراه است ممکن است یک ابزار درمانی برای احیای عملکرد سیناپسی، مهار مرگ نورونی و آهسته کردن تحلیل رفتن حافظه در بیماری آلزایمر باشند. در این جا، نتایج ارائه شده در مطالعات اخیر منتشر شده در این موضوع به طور منتقدانه ای ارزیابی شدند و یک منطق قوی را برای به کارگیری احمتمالی وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی ارائه می دهند.

Bioessays. 2019 Apr;41(4):e1800199. doi: 10.1002/bies.201800199.

Extracellular Vesicles from Mesenchymal Stem Cells Exert Pleiotropic Effects on Amyloid-β, Inflammation, and Regeneration: A Spark of Hope for Alzheimer's Disease from Tiny Structures?

Elia CA1, Losurdo M2, Malosio ML1,3, Coco S2.

Abstract

No cure yet exists for devastating Alzheimer's disease (AD), despite many years and humongous efforts to find efficacious pharmacological treatments. So far, neither designing drugs to disaggregate amyloid plaques nor tackling solely inflammation turned out to be decisive. Mesenchymal stem cells (MSCs) and, in particular, extracellular vesicles (EVs) originating from them could be proposed as an alternative, strategic approach to attack the pathology. Indeed, MSC-EVs-owing to their ability to deliver lipids/proteins/enzymes/microRNAs endowed with anti-inflammatory, amyloid-β degrading, and neurotrophic activities-may be exploited as therapeutic tools to restore synaptic function, prevent neuronal death, and slow down memory impairment in AD. Herein the results presented in the most recently published studies on this topic are critically evaluated, providing a strong rationale for possible employment of MSC-EVs in AD. Also see the video abstract here https://youtu.be/tBtDbnlRUhg.

PMID: 30919493
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان