جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  GALNT3وضعیت اپی تلیالی را در سلول های بنیادی تروفوبلاستی حفظ می کند

تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

گلیکوزیلاسیون O-GalNAc در گلژی و بوسیله گلیکوزیل ترانسفرازها موسوم به GALNTs شروع می شود. غربالگری های پروتئومیکی بیش از 600 پروتئین مدیفه شده بوسیله O-GalNAc را شناسایی کرده است، اما تعیین ارتباط زیستی این مدیفیکاسیون ها مشکل است. ما یک عملکرد حفاظت شده برای GALNT3 را در سلول های بنیادی تروفوبلاستی(TS)، تروفواکتودرم بلاستوسیست و سلول های اپی تلیالی پستانی انسانی(HMECs) کشف کردیم. فقدان بیان GALNT3 در این سیستم ها گلیکوزیلاسیون O-GalNAc را کاهش می دهد و گذار اپی تلیالی-مزانشیمی را کاهش می دهد. علاوه بر این، بیان Galnt3 در سلول های سرطانی سینه تهاجمی و کلاودین مزانشیمی پایین کاهش یافت. ما نشان می دهیم که بیان GALNT3 گلیکوزیلاسیون O-GalNAc‌پروتئین های متعدد از جمله E-کادهرین ها را در سلول های بنیادی تروفوبلاستی و HMECها کنترل می کند. فقدان GALNT3 منجر به احتباس درون سلولی E-کادهرین در گلژی شد. به طور قابل توجه، بیان مجدد GALNT3 در سلول های بنیادی تروفوبلاستی گلیکوزیلاسیون O-GalNAc را افزایش می دهد و وضعیت اپی تلیالی را احیا می کند. در مجموع، این داده ها نقش زیستی حیاتی گلیکوزیلاسیون GALNT3 O-GalNAc را برای پیشبرد فنوتیپ اپی تلیالی در سلول های بنیادی تروفوبلاستی، تروفواکتودرم بلاستوسیست و HMECها نشان می دهد.

Cell Rep. 2019 Mar 26;26(13):3684-3697.e7. doi: 10.1016/j.celrep.2019.02.093.

GALNT3 Maintains the Epithelial State in Trophoblast Stem Cells.

Raghu D1, Mobley RJ1, Shendy NAM2, Perry CH1, Abell AN3.

Abstract

O-GalNAc glycosylation is initiated in the Golgi by glycosyltransferases called GALNTs. Proteomic screens identified >600 O-GalNAc-modified proteins, but the biological relevance of these modifications has been difficult to determine. We have discovered a conserved function for GALNT3 in trophoblast stem (TS) cells, blastocyst trophectoderm, and human mammary epithelial cells (HMECs). The loss of GALNT3 expression in these systems reduces O-GalNAc glycosylation and induces epithelial-mesenchymal transition. Furthermore, Galnt3 expression is reduced in aggressive, mesenchymal claudin-low breast cancer cells. We show that GALNT3 expression controls the O-GalNAc glycosylation of multiple proteins, including E-cadherin in both TS cells and HMECs. The loss of GALNT3 results in the intracellular retention of E-cadherin in the Golgi. Significantly, re-expression of GALNT3 in TS cells increases O-GalNAc glycosylation and restores the epithelial state. Together, these data demonstrate the critical biological role of GALNT3 O-GalNAc glycosylation to promote the epithelial phenotype in TS cells, blastocyst trophectoderm, and HMECs.

PMID: 30917321
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان