جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  تبدیل کردن تحقیقات پایه به درمان های سلولی موثر و بی خطر برای بیماری های تنفسی

تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

بیماری های تنفسی مانند بیماری انسداد ریوی مزمن و فیبروز ریوی منجر به کیفیت زندگی شدیدا مختل شده می شود و بار قابل توجهی را به سیستم سلامت جهانی تحمیل می کند. مدیریت فعلی بیماری ها شامل مداخلات دارویی، استفاده از اکسیژن، کاهش عفونت و پیوند ریه در مراحل پیشرفته بیماری است. درک رو به افزایش از مکانیسم های نگهداری و ترمیم اپی تلیالی تنفسی و اندوتلیال عروق ریوی و درک جمعیت سلول های بنیادی/پیش ساز دخیل شامل که تنها محدود به سلول های قاعده ای مجاری تنفسی و سلول های اپی تلیالی عروقی نوع دو نبوده است، احتمال استفاده از رویکردهای بازسازی کننده مبتنی بر جایگزین های سلولی برای درمان بیماری های ریوی را فراهم کرده است. پتانسیل بیشتر برای درمان های شخصی شامل غربالگری آزمایشگاهی داروها بوسیله مشتقات اخیر انواع سلول های اپی تلیالی ریوی، اندوتلیالی و ایمنی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی نشان داده شده است. به طور موازی، درمان های تعدیل کننده ایمنی با استفاده از سلول های استرومایی مزانشیمی آلوژن یا اتولوگ پروفایل ایمنی خوبی را در بررسی های بالینی برای شرایط التهابی حاد مانند سندرم دیسترس تنفسی حاد و شوک سپتیک نشان داده است. تاکنون، هیچ سلول درمانی موثر و بی خطری برای هر کدام از بیماری های ریوی نشان داده نشده است. برخلاف وضعیت در دست بررسی مداخلات سلولی برای بیماری های ریوی، شرکت های تجاری غیر قانونی که مداخلات مبتنی بر سلول بدون مجوز و به طور بالقوه مضر برای بیماری های تنفسی بازار را در ایالات متحده و در سراسر جهان گسترش داده اند، وجود دارند. وضعیت فعلی رویکردهای بازسازی کنندگی مبتنی بر سلول مختلف برای بیماری های ریوی و هم چنین اثر محیط تنظیمی روی کاربرد بالینی چنین رویکردهایی ارائه شده و به طور منتقدانه ای در این مطالعه مروری بحث شده اند.

Ann Am Thorac Soc. 2019 Mar 27. doi: 10.1513/AnnalsATS.201812-890CME. [Epub ahead of print]

Translating Basic Research into Safe and Effective Cell-based Treatments for Respiratory Diseases.

Ikonomou L1,2, Wagner DE3, Turner L4, Weiss DJ5.

Abstract

Respiratory diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease and pulmonary fibrosis, result in severely impaired quality of life and impose significant burdens on healthcare systems worldwide. Current disease management involves pharmacologic interventions, oxygen administration, reduction of infections, and lung transplantation in advanced disease stages. An increasing understanding of mechanisms of respiratory epithelial and pulmonary vascular endothelial maintenance and repair and the underlying stem/progenitor cell populations, including but not limited to airway basal cells and type II alveolar epithelial cells, has opened the possibility of cell replacement-based regenerative approaches for treatment of lung diseases. Further potential for personalized therapies, including in vitro drug screening, has been underscored by the recent derivation of various lung epithelial, endothelial, and immune cell types from human induced pluripotent stem cells. In parallel, immunomodulatory treatments using allogeneic or autologous mesenchymal stromal cells have shown a good safety profile in clinical investigations for acute inflammatory conditions such as acute respiratory distress syndrome and septic shock. As yet, no cell-based therapy has been shown to be both safe and effective for any lung disease. Despite the investigational status of cell-based interventions for lung diseases, businesses that market unproven, unlicensed and potentially harmful cell-based interventions for respiratory diseases have proliferated in the U.S. and worldwide. The current status of various cell-based regenerative approaches for lung disease as well as the effect of the regulatory environment on clinical translation of such approaches are presented and critically discussed in this review.

PMID: 30917290
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان