اثر سرکوب کننده miR-16 اگزوژن و miR-34a روی تومورزایی سلول های سرطان سینه

تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

بررسی های اخیر نقش های سرکوب کننده توموری miR-16 و miR-34a را نشان داده است. هم چنین آن ها برخی از ویژگی ها را با توجه به مسیرهای پیام رسانی سلول سرطانی هدف که آن ها کنترل می کنند، به اشتراک می گذارند. بنابراین، در این مطالعه ما در صدد بودیم که بیشتر بررسی کنیم که آیا القای اگزوژن miR-16 و miR-34a بالغ می تواند در سرکوب تومور سینه مشارکت کند یا خیر. رده های سلولی سرطان سینه انسانی MDA-MB-231 و SK-BR-3 کشت شده و دو بار به صورت انفرادی یا ترکیبی با مقلدهای has-miR-16-5p‌و has-miR-34a-5p ترانسفکست شدند. سلول ها برای نرخ آپوپتوز و شاخص های چرخه سلولی بوسیله فلوسایتومتری آنالیز شد. هم چنین، بیان چندین مارکر تهاجمی و گذار اپی تلیالی-مزانشیمی در سطح ژن و پروتئین بوسیله qRT-PCR و وسترن بلات آنالیز شد. ارزیابی پتانسیل تهاجمی و مهاجرتی سلول های ترانسفکت شده به ترتیب با استفاده از تشکیل اسفروئیدهای سه بعدی و سنجش بهبودی زخم انجام گرفت. در هر دو رده سلول، miR-16 و miR-34a  آپوپتوز و توقف چرخه سلولی و هم چنین تهاجم و مهاجرت سرکوب شده شده را القا کرد. برخی از این اثرات، شبیه توقف چرخه سلولی و القای آپوپتوز به طور قابل توجهی زمانی که از هر دو miRNAها استفاده شد در مقایسه با زمانی که از آن ها به تنهایی برای ترانسفکشن سلول ها استفاده شد، بالاتر بود. نتایج ما نشان می دهد که miR-16 و miR-34a می توانند در سرکوب تومور سینه با هم مشارکت داشته باشند.

J Cell Biochem. 2019 Mar 27. doi: 10.1002/jcb.28608. [Epub ahead of print]

Suppressive effect of exogenous miR-16 and miR-34a on tumorigenesis of breast cancer cells.

Haghi M1,2, Taha MF1, Javeri A1.

Abstract

Recent investigations have shown tumor-suppressive roles for miR-16 and miR-34a. They also share some features in regard to targeting cancer cell signaling pathways which they control. Therefore, in this study, we aimed to further scrutinize whether exogenous induction of mature miR-34a and miR-16 can collaborate in breast tumor suppression. MDA-MB-231 and SK-BR-3 human breast cancer cell lines were cultured and transfected twice with hsa-miR-16-5p and hsa-miR-34a-5p mimics individually or in combination. The cells were analyzed for apoptosis rate and cell cycle indices by flow cytometry. Also, the expression of several invasion and the epithelial-mesenchymal transition markers was evaluated at gene and protein levels by quantitative real-time polymerase chain reaction and western blot analysis, respectively. Assessment of invasiveness and migratory potential of the transfected cells was performed using three-dimensional spheroid formation and wound-healing assay, respectively. In both cell lines, miR-16 and miR-34a induced apoptosis and cell-cycle arrest and also suppressed invasion and migration. Some of these effects, like cell-cycle arrest and induction of apoptosis, were significantly higher when using both microRNAs than when using them individually for transfection of the cells. Our results are indicating that miR-16 and miR-34a can collaborate in breast tumor suppression.

PMID: 30916815
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان