جستجو
ورود
  26 شهریور 1398

  سلول های بنیادی و وزیکول های خارج سلولی در فیزیولوژی و بیماری

تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398 | امتیاز: Article Rating

بسیاری از زیر جمعیت های مختلف وزیکول های خارج سلولی کوچک تر از اندازه سلولی(EVs) توصیف شده اند. وزیکول های خارج سلولی از همه انواع سلول ها آزاد می شوند و نشان داده شده است که هموستازی فیزیولوژیک طبیعی و هم چنین وضعیت پاتولوژیک را بوسیله تاثیر گذاشتن روی تکثیر، تمایز و خانه گزینی اندام، آسیب و ریکاوری و هم چنین پیشرفت بیماری تنظیم می کند. در این مطالعه مروری، ما روی عملکردهای دو سویه وزیکول های مشتق از سلول های طبیعی و بیمار روی سلول های هدف طبیعی و لوکمیایی و روی ریز محیط لوکمیایی کلی فوکوس می کنیم. وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان(MSCs) می توانند اثرات درمان کننده داشته باشند، فنوتیپ بدخیم را در سرطان پروستات و کلورکتال معکوس کنند و هم چنین آسیب ناشی از پرتو به مغز استخوان را کاهش دهند. نقش وزیکول های خارج سلول در لوکمیا و گفت و گوی دو جانبه آن ها با ریز محیط در بر گیرنده آن ها باید به طور کامل شناسایی شود. این ممکن است دیدگاه هایی را برای پیشرفت های بالینی از طریق به کار بردن وزیکول های خارج سلولی به عنوان درمان بالقوه و به کار بردن مدل های آماری و یادگیری ماشینی برای به دام انداختن اثرات پلیوتروپیک وزیکول های خارج سلولی ارائه دهد تا به یک ریز محیط پویا برسد که احتمالا اجازه مداخلات درمانی دقیق را بدهد.

Am J Physiol Cell Physiol. 2019 Mar 27. doi: 10.1152/ajpcell.00017.2019. [Epub ahead of print]

Stem Cells & Extracellular Vesicles in Physiology & Disease.

Borgovan T1, Crawford L2, Nwizu C1, Quesenberry P1.

Abstract

Many different subpopulations of subcellular extracellular vesicles (EVs) have been described. EVs are released from all cell types and have been shown to regulate normal physiological homeostasis, as well as pathological states by influencing cell proliferation, differentiation, organ homing, injury and recovery, as well as disease progression. In this review, we focus on the bi-directional actions of vesicles from normal and diseased cells on normal or leukemic target cells; and on the leukemic microenvironment as a whole. EVs from human bone marrow mesenchymal stem cells (MSC) can have a healing effect, reversing the malignant phenotype in prostate and colorectal cancer, as well as mitigating radiation damage to marrow. The role of EVs in leukemia and their bimodal cross talk with the encompassing microenvironment remains to be fully characterized. This may provide insight for clinical advances via the application of EVs as potential therapy and the employment of statistical and machine learning models to capture the pleiotropic effects EVs endow to a dynamic microenvironment; possibly allowing for precise therapeutic intervention.

PMID: 30917031
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان