جستجو
ورود
  02 شهریور 1398

  میکرووزیکول های استئوبلاست ها آپوپتوز ناشی از کورکومین القا شده در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در سلول های لوکمیای میلوئیدی را تعدیل می کنند

تاریخ انتشار: شنبه 07 اردیبهشت 1398 | امتیاز: Article Rating

میکرووزیکول ها(MVs) مشتق از اجزای نیچ مغز استخوان، نقش مهمی را در بازبرنامه ریزی ژنتیکی و آپوپتوز ناشی از داروهای متعاقب آن در سلول های لوکمیایی دارا هستند. در این جا، ما دریافتیم که تیمار کورکومین یا داونوروبیسین، ارتباط از طریق میکرووزیکول های سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان KG-1(BMSCs)، بیان ژن بقای استئوپونتین(OPNCXCL-12، اینترلوکین -6، STAT3 و VCAM-1 را در سلول های KG-1 تیمار شده کاهش می دهد و هم چنین CXCL-12 بیش تنظیم شده در BMSCها را افزایش می دهد. میکرو وزیکول های جمعیت های سلولی تیمار شده با دارو در استئوبلاست های کشت شده به تنهایی یا هم کشت شده با KG-1BMSCها به طور مشابهی میانجی گرهای بقا مانند استئوپونتین، CXCL-12، اینترلوکین 6، STAT3 و VCAM-1 را در سلول های KG-1 تیمار شده افزایش می دهند. به همین ترتیب، میکرووزیکول های جداسازی شده از سلول های KG-1 ی ارتباط بین KG-1، BMSCها و استئوبلاست ها تیمار شده بوسیله داروها بیان ژن های استئوپونتین، CXCL-12، اینترلوکین 6، STAT3 و VCAM-1 بوسیله استئوبلاست ها را افزایش می دهد. میکرووزیکول های مشتق از KG-1+BMSCs+OBs آپوپتوز ناشی از دارو را در سلول های KG-1 کاهش می دهد. این نشان می دهد که اطلاعاتی که به واسطه وزیکول های خارج سلولی منتقل می شوند رویکردی هستند که به موجب آن ها استئوبلاست ها بر آپوپتوز ناشی از BMSCها در سلول های KG-1 تیمار شده با داروها غلبه می کنند.

J Cell Physiol. 2019 Mar 27. doi: 10.1002/jcp.28511. [Epub ahead of print]

Microvesicles of osteoblasts modulate bone marrow mesenchymal stem cell-induced apoptosis to curcumin in myeloid leukemia cells.

Zahedpanah M1, Takanlu JS2,3, Nikbakht M2,3, Rad F4, Farhid F2, Mossavi SA2,3, Rad S2,3, Fumani HK2,3, Hosseini Rad SMA5, Mohammadi S2,3.

Abstract

Microvesicles (MVs) derived from bone marrow niche components have an important role in genetic reprogramming and subsequent drugs induce apoptosis in leukemic cells. Here, we have found that undertreatment of curcumin or daunorubicin, the cross-talk through MVs of KG-1-bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs), significantly downregulates the expression of the survival gene osteopontin (OPN), CXCL-12, IL-6 (interleukin-6), STAT-3, and VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1) in treated-KG-1 cells as well as exclusively upregulates CXCL-12 in BMSCs. Drug treated-cell populations' MVs of both single cultured osteoblasts (OBs) and cocultured KG-1 + BMSCs + OBs similarly upregulate survival mediators' OPN, CXCL-12, IL-6, STAT-3, and VCAM-1 in treated-KG-1 cells. Likewise, isolated MVs from KG-1 cells or communication between KG-1, BMSCs, and OBs treated by drugs increase the expression of genes OPN, CXCL-12, IL-6, STAT3, and VCAM-1 by OBs. MVs derived from KG-1 + BMSCs + OBs reduce drug-induced apoptosis in KG-1 cells. This suggests MVs-mediated information transfer is a procedure whereby OBs could overcome BMSCs-induced apoptosis in drug-treated-KG-1 cells.

PMID: 30916405
ثبت امتیاز
تبلیغات
تبلیغات
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان